Det er dette området som foreslås fredet. Forslaget sendes til Fiskeridirektoratet etter at formannskapet i Søgne har godkjent forslaget i møtet den 17. oktober. (Foto: Søgne kommune)

Sender fredningsforslaget videre

  Nicolai Prebensen
  11. okt. 2018
  15:25
17. oktober skal formannskapet i Søgne kommune ta stilling til om bevaringsområdet for hummer som er foreslått skal videresendes til Fiskeridirektoratet.

I oktober 2016 arrangerte N247 og Steinar Sunde i Søgne kommune et møte med hummerfiskerne på skolehuset på Borøya. Under møtet kom det fram at svært mange støttet Søgne kommunes forslag til det bevaringsområdet som ble foreslått.

I etterkant har det vært avholdt folkemøte på rådhuset på Tangvall og fire høringssvar er innkommet i saken. 

Relaterte artikler:

Området som foreslås fredet er på rundt syv kvadratkilometer stort og innbefatter i all hovedsak Torvefjorden og Høllefjorden. Forslaget har også blitt vurdert ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen som stiller seg positive til forslaget.

- Det foreslåtte området vil kunne styrke hummerbestanden med mulige positive ringvirkninger for bestanden og fisket i større deler av kystområdet. Først og fremst gjennom gjennoppbygging av en bred alders- og størrelsessammensetning i de vernede delene av bestanden, med økt reproduksjonspotensial som en effekt av forventet størrelsesøkning blant hunnene. 

- Over tid kan det forventes at store gytende hummer i bevaringsområdet vil bidra til økt rekruttering av hummerlarver og utvandring av hummer. De peker videre på verdien av at et gyteområde for kysttorsk som er fulgt i snart 100 år, inngår i det foreslåtte området, skriver instituttet i sin vurdering.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Hemmende
Søgne Fiskerlag skriver i sitt høringssvar at det foreslåtte området er i konflikt med det lokale yrkesfisket og vil være hemmende for både dagens og forventet fremtidig utvikling av kystfisket i Søgne. 

Fiskerlaget har fremmet forslag om konkrete alternative områder som ikke vil berøre yrkesfisket like sterkt, og laget mener at det alternative området kan gi større realeffekt av en fredning. Fiskerlaget spør også om det er rett å vedta et fredningsområde like før Søgne kommune skal «legges ned».

- Historisk lavmål
Søgne kommune skriver i sin vurdering at forslaget er kommet med bakgrunn i at hummerbestanden er på et historisk lavmål og at det derfor ble etablert fire bevaringsområder i Sør-Norge i 2006. 

- Forskning i disse reservatene viste svært positive resultater. På bakgrunn av dette gikk fiskeridirektoratet ut med oppfordring til kystkommunene om å opprette slike bevaringsområder i sine respektive kommuner.

- Kommunen er ingen fiskeri- eller marinbiologisk instans og har heller ingen forvaltningsrolle i forhold til havressursloven. Det verktøyet kommunen har i denne sammenheng, er rollen som arealmyndighet. Derfor er det kommunene som må ta initiativ til å sette i gang en ev prosess med sikte på å etablere et fredningsområde for hummer. I Søgne ble et slikt initiativ tatt ved at Formannskapet, etter oppfordring fra Naturvernforbundet, vedtok at administrasjonen skulle utrede muligheten for fredningsområde i Søgne, skriver kommunen i saksfremlegget.


Bildet er fra møtet med hummerfiskerne i skolehuset på Borøya 2. oktober 2016. T.v. Steinar Sunde i Søgne kommune. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no