Det er dette området (rødt felt) som er foreslått fredet. (Foto: Kart: Søgne kommune/N247)

Havforskningsinstituttet positive til fredning

  Nicolai Prebensen
  03. mars 2017
  18:12
Like før årsskiftet sendte fagleder Steinar Sunde i Søgne kommune et forslag om fredningsområde for alt stående redskap i Søgne-skjærgården til Havforskningsinstituttet i Flødevigen.

Formålet med høringen var om instituttet så seg enig i det forslaget som lokale fiskere og Sunde selv hadde kommet frem til som fredningsområde.


Området det dreier seg om er Okse - Torvefjorden - Ny-Hellesund og instituttet mener fredningen vil gi positive ringvirkninger for bestanden av hummer i området. I tillegg vil et slikt tiltak gi positive ringvirkninger for fikset i større deler av kystområdet.

- Økt rekruttering
"Over tid kan det forventes at store gytende hummer i bevaringsområdet vil bidra til økt rekruttering av hummerlarver også i deler av kommunen som ikke er berørt av tiltaket. Det er sannsynlig at fisket etter hummer ved grensene av bevaringsområdet vil bli bedre som følge av utvandring av hummer fra området etter hvert som bestanden bygges opp på innsiden", skriver Havforskningsinstituttet i sitt svar til kommunen.

Videre skriver instituttet at området som er foreslått ser lovende ut for torsk, med en del dypere bassenger og et ellers variert habitat.

"Forslaget inkluderer dessuten noen av de originale strandnotstasjonene fra 1919  (Torvefjorden), noe som gir tilgang til bakgrunnsmateriale med informasjon om tilstanden for fiskebestander, samt noen grad av mulighet til a følge opp effekter av et eventuelt bevaringsområde på rekruttering av torsk og rekruttering/utvikling av andre bestander i området. Havforskningsinstituttet ønsker å kunne fortsette med denne stasjonen selv om området blir regulert som fredningsområde for hummer", skriver instituttet videre.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Bildet er fra møtet med fagleder Steinar Sunde (rød jakke) og fiskere på skolehuset på Borøya 2. okstober i fjor. (Foto: Nicolai Prebensen).

Varig fredning
Johan Atle Knutsen og Even Moland ved Havforskningsinstituttet skriver at de er av den oppfatning at en varig varig fredning vil være langt mer formålstjenlig enn er tidsbegrenset fredning.

- Hummer lever lenge, hanner blir cirka 40 ar, hunner inntil cirka 70 år - ti år bidrar i så måte bare til å starte på restaureringen av alders- og størrelsessammensetning i bestanden. Erfaringer med fredede bestander innenfor begrensede ornråder har vist at investeringen i form av gjenoppbygging raskt fiskes ut ved gjenåpning. Derfor, hvis formålet er styrke hummerbestanden i fjorden, og ha mulighet å fiske på noe av produksjonen i kanten av området, anbefaler vi at Søgne kommune går inn for varig fredning. Med varig fredning menes per i dag en forskrift som ikke har et gitt tidspunkt der reguleringen opphører, skriver Knutsen og Moland.

Avslutningsvis anbefaler Havforskningsinstituttet at kommunen går inn for forbud mot alle typer faste redskaper inne i bevaringsområdet.

Folkemøte
Under møtet med fiskere og interesserte på Borøya 2. oktober sa fagleder Sunde at han vil kalle inn forskere fra Flødevigen til et folkemøte hvor hvor alle kan komme med innspill før det skrives en innstilling som skal ut til høring, og endelig politisk behandling.

- Når hele denne runden er unnagjort sender jeg saken til Fiskeridirektoratet som skriver en forskrift. Er vi effektive kan vi effektuere en fredning før 2017 ebber ut, sa Sunde.

Havforskningsinstituttet mener det foreslåtte bevaringsområde for hummer og fisk egner seg godt til formålet. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no