Detaljreguleringsplanen for nytt skolesenter skal sluttbehandles av politikerne i Søgne før sommerferien. (Foto: Søgne kommune/Asplan viak)

Sluttbehandling av reguleringsplan for skolesenter på Tangvall

  Jon Aamodt
  13. juni 2019
  14:57
Før sommerferien skal lokalpolitikerne i Søgne ta endelig stilling til detaljreguleringen av nytt skolesenter på Tangvall. Plan- og miljøutvalget skal sluttbehandle saken i et møte 19. juni, og kommunestyret skal behandle saken når de møtes 20. juni til sitt siste møte for sommerferien. 

Det reguleres for et nytt sentrumsnært skolesenter som skal romme en videregående skole med plass for 630 elever og en ungdomsskole med 540 elevplasser. Det er en stor utvidelse når området ekspanderer fra dagens rundt 200 elever til et fremtidig skolesenter med en kapasitet på inntil 1.200 elever. 

I rådmannens saksfremlegg presiseres at skolesenteret blir en viktig del i utviklingen av Tangvall som et knutepunkt i Søgne og nye Kristiansand. Det er videre lagt vekt på at skolesenteret så langt mulig bør bli en integrert del av Tangvall sentrum. 

Utfordrende arealmessig
Innenfor det regulerte området skal også flere idrettsanlegg plasseres. Rådmannen skriver at det har vist seg utfordrende å få plass til skolens byggeareal, uteareal, idrettens arealer, og eventuell svømmehall og barnehage. Gjennom å flytte friidrettsbanen mot vest, har det vært mulig å utvikle et revidert planforslag som gir et godt sentrumsnært skolesenter, samtidig som idrettsparkfunksjonen ivaretas med friidrettsbane med naturgress og kunstgressbaner. Flerbrukshall, svømmehall, kaldhall og nærmiljøanlegg vil utvikle idretten ytterligere. Totalt sett legger denne løsningen til rette for at både det sentrumsnære skolesenteret og idrettsparken kan få seg et løft.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Etter den siste høringen er det gjort endringer for å imøtekomme deler av merknadene fra naboer til idrettsanleggene nord for E39. 

Endringer nord for E39
- Løsningen vurderes som god for bruken av arealene til idrett, men gir negative effekter for nærliggende boliger, både visuelt og i form av økt trafikk og støy. Det er i planforslaget foreslått på sikt å stenge kjøreatkomsten fra sørvest, eneste kjøreatkomst til området vil da blir fra øst. Dette vil medføre økt trafikk forbi boligene i Gamle Høyskolevei og forbi omsorgsenteret. For å delvis imøtekomme merknadene fra naboer er planforslaget justert ved at snuareal og parkering nord for hallen er tatt ut av planen, og det er lagt inn et rekkefølgekrav om at atkomst fra øst først kan etableres når det er etablert atkomst direkte fra rundkjøringen på dagens E39.

- God flyt
Kommunalsjef Jon Wergeland uttalte i april til N247 at det blir en spennende høst når detaljene i det nye skolesenteret skal meisles ut. 

- Vi har en god flyt i arbeidet, og dette skal vi lande med god kvalitet, kommenterte  Wergeland til avisen etter at siste høringsrunde var gjennomført. 

Dagens stadion er flyttes til sørvest på tomta. Skolebyggene ligger inn mot sentrum og syd på området. (Foto: Søgne kommune/Asplan viak)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no