Rundt 18 000 kvadratmeter skal bebygges med ulike rom til undervisning, lærerrom og andre fasiliteter før skolesenteret på Tangvall er ferdig. (Foto: DARK Arkitekter/Forsidebilde: : ICS adviseurs)

70.000 kvadratmeter til skole og idrett

  Jon Aamodt
  20. nov. 2017
  15:37
Det er et omfattende arbeid som ligger bak det rom- og funksjonsprogrammet for skolesenteret på Tangvall som nå er presentert. Flere arbeidsgrupper har vært involvert på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Det er utarbeidet visjon og målsetting for ungdomsskole, kulturskole og videregående skole og representanter for de mange brukergruppene har deltatt i prosessen. Dette innbefatter også elevene ved skolene. Både fylkeskommunen og Søgne kommune har politiske vedtak på at skolene skal bygges i et samarbeid hvor flere funksjoner skal bygges og benyttes av de tre skolene i fellesskap.

Skolene er dimensjonert for å kunne ta imot 540 elever på ungdomsskolen, 250 elever ved kulturskolen og 630 elever i den videregående skolen. I overkant av 160 personer antas å arbeide med undervisning i de tre skolene. I tillegg til dette kommer flere stillinger i administrative funksjoner slik at det totale antall ansatte passerer 200 mennesker.

Bygnings- og bruksmessig er de tre skolene tenkt bygget med en fellessone og en separat enhet for videregående skole og en del for ungdomsskole og kulturskole. 
Fellessonen inneholder funksjoner som skal benyttes av skolene i fellesskap. Her finner vi blant annet kantine, auditorium, idrettshall og servicetorg. Det skal også være mulig å samle inntil 200 personer i et amfi. Auditoriet dimensjoneres for 120 sitteplasser og skal ha alle moderne tekniske hjelpemidler tilgjengelig. Spisearealene for ungdomsskole og videregående skole bygges adskilt fra hverandre med plass til henholdsvis 200 og 140 personer.

Idrettsarealer
Skolesenteret er dimensjonert for å kunne ha fire samtidige elevgrupper i aktivitet på ulike idrettsanlegg. De største innendørsanleggene som skal bygges er en flerbrukshall med størrelse 25 X 45 meter. Denne skal kunne deles i tre saler som kan benyttes av ulike grupper samtidig. Videre skal det være en basishall på 23 X 20 meter, en klatrevegg og tre mindre treningsrom. Flerbrukshallen skal ha baner for håndball, innebandy, tennis, badminton, basketball og volleyball. Basishallen er tenkt benyttet til ulike idretter, og vil ha utstyr til turntrening.

I dag er det et stort idrettsanlegg med lange tradisjoner på Tangvall. Den store utbyggingen kan medføre at det må gjøres endringer på disse arealene. Programmet beskriver hva som skal være av utendørs idrettsanlegg når skolesenteret er bygget.

Bygges med internasjonale mål
Det skal være et fullverdig friidrettsanlegg med mulighet for samtlige løpe- og kastøvelser. Her skal det også være en full fotballbane med naturgress. Videre skal det være en fotballbane med kunstgress, primært med internasjonale mål og spilleflate 38 X 105 meter. Idrettsanlegget skal inneholde to tennisbaner og to sandvolleyballbaner. I tillegg skal det være anlegg for utendørs styrketrening og trimløype. 

Ungdomsskolens lokaler
Lokalene til ungdomsskolen skal utformes slik at hver at de tre trinnene har sin egen seksjon med separat inngang. Her skal det være ordinære klasserom og grupperom pluss fellesareal til pauser, lagerrom med mer. Videre er det planlagt spesialrom for musikk, mat og helse, kunst og håndverk og naturfag. Det skal bygges lærerrom, personalrom og enkelte andre særlige behov skal ivaretas. Det planlegges også egne arealer til velkomstklasse for nyankomne minoritetspråklige elever.  Flere av spesialrommene skal benyttes sammen med kulturskolen. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Bildene i artikkelen er illustrasjoner hentet fra rom- og funksjonsprogrammet som er utarbeidet for skolesenteret på Tangvall.

Videregående skole
En stor del av undervisning i videregående skole foregår utenfor ordinære klasserom. Arealbehovet her er spesifisert i ulike funksjoner og skal kunne romme samtidig 100 elever i praksis- og øvingshaller, 195 elever i utforsknings- og øvingssoner, 450 elever i generelle læringsarealer og 20 elever i arbeidslivstrening. 

Skolen skal bygges med en stor felles praksis- og øvingshall. I tilknytting til denne vil det være flere spesialutstyrte verksted eller soner. Mur-, sand- og betongarbeid, metallarbeid og trearbeid vil alle ha egne soner med flere spesialutstyrte rom. Spesielt for skolesenteret på Tangvall er at det skal være veksthus med tilhørende arbeids- og øvingsrom. Veksthuset skal være godt synlig både fra innsiden og utsiden av skoleanlegget for å understreke skolens profil.

Rom- og arealbehov
Skolesenteret på Tangvall skal bygges med flere viktige enheter som blir felles for alle skolene. Total utgjør fellesarealene over 2 200 kvadreatmeter gulvflate. Innendørs idrettsanlegg inkludert rom til lager og sosiale rom vil utgjøre i overkant av 3 000 kvadrat. Ungdomsskolen og kulturskole vil til sammen ha behov for nesten 2 500 kvadratmeter til klasserom, lærerrom og andre aktiviteter. 

Den videregående skolen krever store praksishaller og øvingsarealer. Haller og øvingssoner legger til sammen beslag på over 2 500 kvadratmeter og totalt rombehov for videregående skole er på over 5 000 kvadrat. Netto arealbehov for hele anlegget ender etter dette på 13 000 kvadratmeter og når dette skal bygges og regnes om til faktisk arealbehov blir summen på over 18 000 kvadrat. 

Utendørs arealer
Det finnes nasjonale retningslinjer for hvor stort utearealet skal være basert på antall elever ved skolen. Etter disse normene vil ungdomsskolen ha behov for 21 000 kvadratmeter uteareal. Utendørs idrettsarealer vil kunne defineres som en del av skolens uteareal og det er derfor viktig hvor idrettsarealene plasseres i forhold til skolebyggene. Den videregående skolens utearealer vil i stor grad utgjøres av et plantefelt på 1 000 kvadrat og en like stor plass for større arbeider og øvingskjøring med maskiner. Et par hundre kvadratmeter skal også settes av til plantekasser og en sansehage. 

Kombinert friidrettsbane og fotballbane legger beslag på nesten 15 000 kvadrat og en kunstgressbane nesten 8 000 kvadrat. Totalt vil utendørs idrettsanlegg kreve nesten 25 000 kvadratmeter av Tangvallsletta. Avslutningsvis er det også beregnet nær 2 500 kvadratmeter til parkering av biler, sykler, mopeder, taxi og buss. Når alle behov er dekket snakker vi om et totalareal på bortimot 70 000 kvadratmeter. Noe mindre blir nok sluttresultatet ettersom utendørsarealene som er definert i noen tilfeller dekker flere behov samtidig. 

Flere haller og mindre rom skal benyttet til idrettsaktiviteter (Foto: Rom- og funksjonsprogram for skolesenter på Tangvall)


Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no