Byggetrinn en i utvidelsen av Søgne omsorgsenter ligger langs Kleplandsveien. Høyden på bygningene nederst i bildet, mot eksisterende bebyggelse, er redusert til tre etasjer i den reviderte planen. Øverst til venstre i bildet vises sikker kryssing av Kleplandsveien. (Foto: Søgne kommune/Amtedal og Hansen arkitektkontor)

Søgne omsorgsenter: - Reduserer byggehøyde mot naboer

  Jon Aamodt
  16. mai 2019
  13:15
Detaljreguleringplan for utvidelse av Søgne omsorgsenter i Kleplandsveien skal til andregangsbehandling i plan- og miljøutvalget i Søgne kommune 22. mai.

Utvalget behandlet planen første gang i januar i år, og planen har siden vært ute på høring og offentlig ettersyn. Det er kommet inn flere merknader angående høyder på den nye bebyggelsen fra beboere i Kleplandsveien og Amerikaveien. Når planen nå legges fram til sluttbehandling, er byggehøyden på den delen som ligger nærmest eksisterende bebyggelse redusert til tre etasjer. Det er også gjort mindre endringer med hensyn til plassering av ny bebyggelse. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Reguleringsplanen legger til rette for omsorgsenter med omsorgsboliger, dagsenter, hjemmetjeneste og administrasjon. I tillegg kan det etableres tilhørende funksjoner som servering (kafé/kantine, kiosk) og mindre næringsvirksomheter (frisør, hudpleie osv). Planforslaget legger opp til en utbygging i flere faser, og syv utbyggingstrinn er fordelt på de ulike feltene innenfor planområdet. 

Plass til 300 nye boenheter
Byggetrinn en er et bygg i fem etasjer langs Kleplandsveien. I første etasje legges vestibyle, aktivitetssenter og sentral for hjemmetjenesten. I de fire etasjene over legges to avdelinger med åtte beboere i hver, totalt 64 beboere. Under bygget etableres parkeringskjeller. Hjemmetjenesten som i dag ligger i eksisterende omsorgsenter blir flyttet over til det nye bygget på Nymoen. Det vil bli 87 nye årsverk i trinn en i tillegg til de eksisterende 125 på dagens omsorgsenter.

Planforslaget dekker totalt et område på bortimot 30.000 kvadratmeter og gir mulighet for å etablere over 300 nye boenheter.

Byggestart høsten 2019
- Planlagt oppstart for byggetrinn en er i månedsskiftet september-oktober 2019. Det betyr at den første delen av utvidelsen vil være klar til å bli tatt i bruk når vi er noen måneder inne i 2021, sier Ola Frøysland, enhetsleder i enhet for eiendom i Søgne kommune til N247. 

Planforslaget skal etter behandling i plan- og miljøutvalget endelig godkjennes av kommunestyret. 


- Forventet byggestart er i månedsskiftet september-oktober 2019, sier enhetsleder Ola Frøysland. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no