Skisse som viser fire nye bygninger med ialt 160 nye boenheter på Nymoen. (Foto: Søgne kommune/Amtedal og Hansen arkitektkontor)

Søgne omsorgsenter: - Vil utvide til 30 mål med 300 nye boenheter

  Jon Aamodt
  17. jan 2019
  14:44
I løpet av 2017 og 2018 har Søgne kommune to ganger varslet oppstart av betydelige utvidelser ved Søgne omsorgsenter. Nå er alle planer for utvidelse slått sammen til en plan som ialt dekker et område på bortimot 30.000 kvadratmeter og gir mulighet for å etablere over 300 nye boenheter.

Plan- og miljøutvalget i Søgne får 23. januar reguleringsplan for Søgne omsorgsenter til førstegangsbehandling før planen skal ut på høring.

Reguleringsplanen legger til rette for offentlig tjenesteyting som omsorgsenter med omsorgsboliger, dagsenter, hjemmetjeneste og administrasjon. I tillegg kan det etableres tilhørende funksjoner som servering fra kafé, kantine og kiosk, og mindre næringsvirksomheter som frisør, hudpleie og annet. Planforslaget legger opp til en utbygging i flere faser, og syv utbyggingstrinn er fordelt på de ulike feltene som er skissert i reguleringsplanen. Det kan bygges parkeringskjeller under bakken.

Utbygging i syv trinn
Første trinn som planlegges er i området Nymoen som kommunen kjøpte fra Agderbygg i 2018. I en ny bygning med fem etasjer skal det etter planen lages vestibyle, aktivitetssenter og sentral for hjemmetjenesten i første etasje. Andre til femte etasje planlegges med to avdelinger i hver etasje, hvor hver avdeling har plass til åtte beboere. Totalt gir dette plass til 64 beboere. I dette bygget skal det bygges parkeringskjeller under bygget. 

Byggetrinn to, tre og fire planlegges med fire etasjer i hvert bygg og åtte beboere i hver etasje. Med 32 beboere i hvert bygg gir de tre byggene rom for i alt 96 beboere. 

Dagens omsorgsenter har 43 beboerrom, kafeteria, tilbud som fysioterapi og ergoterapi med mer, i tillegg til administrasjon. Det eksisterende bygget har fem ulike fløyer. Tre av de fem fløyene kan påbygges to ekstra etasjer, en fløy kan utvides med en ekstra etasje, mens den femte fløyen ikke bør utvides i følge utredninger som er gjort under planleggingen. Utvidelsen her gir rom for åtte nye omsorgsplasser i hver fløy og ialt 56 nye boenheter.

Fire etasjer
På parkeringsplassen nord for eksisterende bebyggelse, åpnes for et nytt bygg i fire etasjer. Her er forventningene å få plass til 24 nye boenheter. Sør for senteret gir planen anledning til en bygning med fire etasjer. Dersom hele bygget benyttes til omsorgsboliger vil det bli plass til 64 beboere i denne bygningen.

Kommunens arealenhet konkluderer med at planforslaget legger til rette for en fortetting og utbygging som er i samsvar med overordnede planer. Enheten anbefaler at planen legges ut på offentlig høring.

Hele utbyggingen er delt i syv trinn og dekker totalt et område på 30 mål. (Foto: Søgne kommune/Amtedal og Hansen arkitektkontor)

Foto som viser dagens bygninger og grenser for reguleringsplanen. (Foto: Søgne kommune/Amtedal og Hansen arkitektkontor)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no