SAM-utvalget i Vest-Agder fylkeskommune vedtok onsdag å sette bygging av ny bro på Sebbetåa i Søgne på vent. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Reguleringsplanen for nye Stokkeland bro vedtatt

  Nicolai Prebensen, Jon Aamodt
  27. sept. 2018
  22:54
Kommunestyret i Søgne vedtok i møtet torsdag kveld detaljreguleringplanen for fylkesvei 456 på strekningen Stausland til Stokkelandskogen. Planen innbefatter ny bro over Søgneelva til erstatning for dagens bro som med sitt ene kjørefelt og krappe utkjøring utgjør en flaskehals på fylkesveien. 

Som det fremkommer av SAM-utvalgets behandling av saken, er det i dag ikke penger til å bygge ny bro, og de midlene som er avsatt til prosjektet vil kun rekke til nødvendig erosjonssikring av eksisterende veitrasé. Kommunestyret finner det likevel riktig å vedta reguleringplanen i påvente av at fylket og Statens vegvesen får på plass nødvendig finansiering til å fullføre prosjektet. 

Gjennom å vedta reguleringplanen har kommunen gjort sitt ved å legge til rette for at den etterlengtede veiutbedringen kan gjennomføres. Kommunestyret håper at dette vedtaket legger press på stat og fylke slik at veien og broa kan prioriteres når ny økonomiplan skal behandles i fylkestinget. 

SAM-utvalgets behandling  (Publisert 26.09.18)
I 2015 vedtok Hovedutvalg for Samferdsel, areal og miljø (SAM) å bygge ny bru over Søgneelva ved Sebbetåa på fylkesvei 456. Under reguleringen av området kom det frem at det var store utfordringer knyttet til ustabil grunn i området og erosjonssikring av området ble nødvendig.


I tillegg ville en ny brutrasé komme i konflikt med mange fornminner og nye undersøkelser av området ble foretatt.

Grunnundersøkelser
«Reguleringsarbeidet måtte starte på nytt og det måtte gjøres omfattende
grunnundersøkelser, samt avklaringer mot NVE. Dette arbeidet har tatt lang tid, men har nå endelig kommet så langt at SAM på nytt kan gjøre sine vurderinger og fatte vedtak i saken», står det i saksfremlegget som SAM-utvalget behandlet i møtet onsdag.

«Prosjektet er nå delt opp i tre faser, der fase 1 omhandler erosjonssikring av
området, mens fase 2 gjelder bygging av ny bru, og fase tre inkluderer alle tiltak som er regulert i planen, men som VAF allerede før reguleringsarbeidet signaliserte at det ikke var økonomisk handlingsrom til å etablere over fylkesvegbudsjettet», står det videre i saken.

«På vent»
Fylkesmannen foreslår derfor overfor SAM-utvalgets medlemmer å gjennomføre erosjonssikringen i området og sette prosjektet med ny bro over elva på vent.

Slik blir nye Stokkeland bru
Slik ser Statens vegvesen for seg den nye brua over Søgneelva ved Sebbetåa på fylkesvei 456. (Skisse: Statens vegvesen).

«Det er derimot ikke tilgjengelig økonomisk ramme for fase 2 av prosjektet, og på bakgrunn av de omfattende og kostbare investeringstiltakene som er vedtatt for perioden er det vanskelig å se at det er handlingsrom for å realisere dette per i dag. Konsekvenser av å utsette bygging av ny bru vil være at det årlig må brukes om lag 0,35 mill. kroner til vedlikehold av eksisterende bru. Dette vil måtte håndteres over drift og  vedlikeholdsbudsjettet for fylkesveg».

Artikkelen fortsetter under bildet.
Sam-utvalget behandlet saken om ny Stokkeland bru i møtet på Nodeland onsdag. (Foto: Jon Aamodt). 

«Ikke avsatt midler»
«Den økonomiske konsekvensen av å gjennomføre fase 2 vil være at samtlige
planlagte investeringsprosjekter som ikke er startet opp, vil måtte stilles i bero
dersom prosjektet skal gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som er avsatt til fylkesveginvesteringer i økonomiplanperioden».

Ønsker tydeligere signal
Et samlet utvalg mente innstillingen var for svak med hensyn til videre oppfølging av veiprosjektet og vedtok enstemmig et forslag fra Harald Fauskanger Andersen (H) om at Søgne kommune søker statlig støtte til erosjonssikrng. Fylket bidrar med resterende finansiering til dette formål.

Videre vedtok utvalget enstemmig et forslag fra Sigmund Oksefjell (Sp) som erstatning for innstillingens punkt 3. Det nye forslaget sier at det skal arbeides videre med å realisere ny krysning av Søgne-elva. Dette i motsetning til innstillingen som kun sier at arbeidet stilles i bero.

I tillegg vedtok utvalget enstemmig et nytt punkt fire etter forslag fra Christian Eikeland (FrP). Det nye punktet sier at administrasjonen skal komme med et grovt overslag over kostnader ved en alternativ trase, eksempelvis ved å følge Årosveien ned til Årosbroa. 
Sist oppdatert 27.09.2018 klokken 23:14 av Jon Aamodt

Det er denne delen av Søgneelva langs fylkesvei 456 som skal erosjonssikres. (Foto: Kart med tillatelse fra Kystverket/N247)

Det ble foretatt grundige undersøkelser etter fornminner på Sebbetåa etter at SAM-utvalget i 2015 vedtok å bygge ny Stokkeland bru. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no