Den mørke markeringen viser hvor Søgneelva er tenkt fylt ut for å få plass til vei. Den røde stiplede linjen er den tenkte nye traseen for ny bro over Søgneelva. (Foto: Kart med tillatelse fra Kystverket. Markeringer N247.)

- Må flytte på en liten del av Søgneelva

  Nicolai Prebensen
  22. nov. 2017
  15:05
- For å få på plass ny Stokkelandsbru må vi flytte litt på Søgneelva, sa prosjektleder Inger Ann Fidjestøl til SAM-utvalget (Hovedutvalg for Samferdsel areal og miljø) under møtet på Helsehuset på Tangvall onsdag formiddag.

Ny bro
Bakgrunnen er at den gamle Stokkelandsbrua med tiden skal rives og det skal bygges ny bro på nordøst siden av den eksisterende. Det skal legges til rette for gang- og sykkelvei og det må tas hensyn til noen gravhauger på jordet ned til Søgneelva på Sebbetåa.

- For å få dette til må vi fylle ut en del av elva langs Langenesveien (se skisse), men det er selvsagt ikke snakk om å flytte hele elva, sa hun.

Overvåker
- Jeg håper bare den gamle broa holder til prosjektet er bygget og ferdigstilt. Vi overvåker den gamle broa kontinuerlig, og jeg vil gjerne understreke at selv om den ser sliten ut i dag er den ikke farlig å bruke. Alle skal føle seg trygge på at broene vi har ansvar for er sikre, selv om vi leser i enkelte media at det ikke er tilfelle, fortsetter hun.

- Saken nærmer seg en «landing». Vi kommer med et planforslag i februar 2018, og det blir politisk behandlet samme vår. Høsten 2018 regner vi med å kunne starte erosjonsikringsarbeidet, sa hun.

På spørsmål fra Helge Stapnes (Ap) om prosjektets økonomi kunne ikke Fidjestøl svare eksakt.

65 millioner
- Jeg har tidligere snakket om rundt 65 millioner kroner, men dette er tall som må regnes på, sa hun.

Det er i forslaget til handlingsplan for fylkesveiene satt av totalt 57 millioner kroner frem til 2021 til prosjektet.

Artikkelen fortsetter under bildet.
SAM-utvalget med leder Christian Eikeland (FrP) på Helsehuset på Tangvall onsdag formiddag. (Foto: Nicolai Prebensen).

Hølleveien usikker
Prosjektlederen la også frem en rapport om fremdriften av planene for Hølleveien, og sa at det også her nærmet seg en ferdig plan.

- Hølleveien er svært utfordrende. Vi skal ta hensyn til gående, syklende og de kjørende. Varaordfører Egel Terkelsen sa i velkomstalen at Hølleveien har trafikkgrunnlag nok til å være en firefeltsvei, men der skal vi ikke, sa Fidjestøl.

I tillegg er Nygård skole og elevene en vesentlig del av planleggingen og Statens vegvesen har hatt flere møter med skoleledelsen i planleggingsarbeidet.

To rundkjøringer
- Der vi er nå planlegges 1,15 kilometer sykkelvei med fortau, to nye underganger, en på 16 meter og en på 30 meter. Videre planlegger vi tre krysningspunkt, tre bussholdeplasser, to rundkjøringer og ny eller endret adkomstvei, passeringslomme og flere nye støyskjermer.

- Det er tenkt en ny rundkjøring ved rådhuset på Tangvall, men alt dette skal forhandles i en styringsgruppe satt ned av SAM-utvalget og når vi til slutt ender opp i en anleggsfase kan jeg ikke si noe om nå, sa hun.

Tidligere leder av SAM-utvalget, Gisle Meininger Saudland (FrP) og nåværende leder, Christian Eikeland (FrP) fortalte N247 i begynnelsen av september at Hølleveien er på fylkeskommunens arbeidsgruppes prioriteringsliste til vei i handlingsplanen for de kommende årene.
 

Det er i den foreslåtte handlingsplanen for fylkesvei i perioden 2018 - 2021 satt av fem millioner kroner i 2021 til prosjektet.

Økonomisjef i Vest-Agder Fylkeskommune, Lise Solgaard (bildet) informerte i forkant av orienteringene om fylkesveiene og de økonomiske fremtidsutsiktene for fylkeskommunen og tegnet et dystert bilde av situasjonen.

- Det legges opp til en gjeldsgrad, fortsetter vi slik som planlagt, på 65 prosent, noe som er svært høyt. Fylkesrådmannen foreslår en rekke reduksjoner i budsjettet, og jeg er svært bekymret, sa hun og la til at i tillegg til økonomi har fylkeskommunen så mange prosjekter som er igangsatt i tillegg til de som er under planlegging at det kan bli problemer med å få gjennomført alle innen satte tidsrammer.

- Det er også en av grunnene til at det foreslås å utsette byggingen på Eilert Sundt skole og nye Søgne videregående skole, sa hun.

Prosjektleder Inger Ann Fidjestøl i Statens vegvesen under orienteringen for SAM-utvalget på Helsehuset på Tangvall onsdag formiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)

Lise Solgaard (Foto: Ukjent)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no