Administrasjonen i Kristiansand kommune vil samlokalisere hjemmetjenesten i Søgne og Songdalen i nye lokaler når Kleplandstunet er klart til innflytting. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Vil ikke behandle innbyggerforslag i bystyret

  Jon Aamodt
  07. apr 2021
  12:48
Kommunedirektøren forslår at bystyret i Kristiansand avviser å behandle et innbyggerforslaget med bakgrunn i en underskriftskampanje fra innbyggere i Songdalen angående flytting av hjemmetjenestens sonekontor på Nodeland. 

Bakgrunnen for saken er at det i perioden september - oktober 2020 ble samlet inn rundt ett tusen underskrifter til støtte for et skriv hvor det kreves at planene om å flytte sonekontoret tas opp til behandling i bystyret. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Frykter dårligere tjenester
Det er lokale krefter som har formulert forslaget som er opprettet på nettsiden minsak.no, en side som driftes av Kommunal- og moderniserigsdepartementet. Initiativet har som utgangspunkt at tidligere Songdalen kommune leverte svært gode hjemmetjenester til innbyggerne. Nå fryktes at en harmonisering av tjenestene innen den sammenslåtte kommunen vil føre til et dårligere tilbud, og det ønskes at hjemmetjenesten videreføres etter samme modell som tidligere. 

Knyttet til sak som allerede er behandlet
Innbyggerinitiativet er fremmet med tilstrekkelig antall underskrifter, og bystyret må derfor innen seks måneder ta stilling til henvendelsen. Dette innebærer at bystyret skal ha saken på sin saksliste og treffe vedtak om hvordan man forholder seg til forslaget. Bystyret har likevel stor frihet til å velge hvordan initiativet skal behandles, men enkelte vilkår må være oppfylt for at innbyggerforslaget skal kunne fremmes. 

Blant kriteriene for innbyggerforslag er at forslaget ikke må ha samme innhold som en sak som er behandlet i bystyret i løpet av valgperioden. Dersom bystyret anser forslaget for å falle innenfor denne definisjonen, kan bystyret vedta at forslaget strykes fra sakslisten. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) svarte i bystyret 14. oktober 2020 på spørsmål fra Else Mari Hagen i forbindelse med tilsvarende sak som fremmes som innbyggerinitiativ. (Arkivfoto: Jon Aamodt).

Tidligere besvart
Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) besvarte spørsmål knyttet til det samme initiativet i  bystyrets møte 14. oktober 2020. Bystyret har også behandlet forhold knyttet til samme spørsmål i budsjettbehandlingen for inneværende år. Videre er Helseutvalget orientert om status i saken  i mars 2021, og kommunedirektøren vurderer derfor innbyggerinitiativet til å være knyttet til en sak som allerede er behandlet  av bystyret i inneværende valgperiode. Kommunedirektøren anbefaler derfor at saken strykes fra sakskartet. 

Avgjøres av bystyret
Det er bystyret selv som må ta endelig stilling til om initiativet skal behandles videre. Når saken står på sakskartet 14. april er det en forutsetning av det åpnes for debatt før saken tas opp til votering, men kommer bystyret til at forslaget er likt en sak som tidligere er behandlet, kan saken avsluttes ved at den strykes fra sakskartet. 

Det er bystyret som i sitt fjernmøte 14. april tar stilling til hvordan innbyggerinitiativet skal håndteres. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no