Søgne stadion ved ferdigstillelse 1. november 2020. (Foto: Prosjektgruppen)

Slik blir nye Søgne stadion

  Nicolai Prebensen
  24. mai 2020
  19:14
28. mai skal by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune ta stilling til forlaget om nytt skolesenter på Tangvall. 26. mai skal hovedutvalget for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune ta stilling til sitt forslag for nytt skolesenter. Fylkesrådmann Tine Sudtoft foreslår at ungdomsskolen og den videregående skolen bygges samtidig med ferdigstillelse innen skolestart 2023.

Dette støtter kommunedirektør Camilla Dunsæd, og den kommunale delen av utbyggingen ferdigbehandles i bystyremøtet den 17. juni. Det under forutsetning av at alle uavklarte deler av planen er løst innenfor kostnadsrammen på 514,9 millioner kroner for kommunes del av senteret. Dette gjelder blant annet å finne en løsning for arealerstatning for Søgne FK og dertil tilhørende klubbhus.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Det er nærings- og eierskapsutvalget i kommunen som har fått i oppgave med å finne en løsning. Lykkes ikke dette skal saken tilbake til bystyret.

Totalkostnadene i prosjekt «Nytt Skolesenter på Tangvall» er på 928,1 millioner kroner.

I saksfremstillingen skriver kommunedirektøren at «dette er et svært stort prosjekt for Kristiansand kommune å løfte i økonomiplanperioden, både i investering og drift. Kommunedirektøren har likevel, under tvil, valgt å fremme saken, med alle innholdselementer, på basis av vedtak fattet i gamle Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Det er fortsatt en del uavklarte punkter som det anbefales at Næring- og eierskapsutvalget får delegert myndighet til å følge opp. Det er en forutsetning for Kommunedirektørens innstilling at dette faller på plass.»

For å få nok areal til de to skolebygningene, inkludert flere fellesareal er det vedtatt at Søgne stadion skal flyttes, et arbeid Repstad Anlegg har igangsatt.

Idrettsanlegget skal ligge vis á vis Tangvallveien, vest for dagens Tangvall skole. Anlegget skal ha seks 400 meter løpebaner, to arealer for 100 meter sprint og 110 meter hekk på nordre og søndre langside. Areal for kulestøt i østre sektor. Kombinert diskos- og sleggebur med høyde på over syv meter i østre sektor, to tilløp for spydkast i vestre og østre sektor. I tillegg bygges to arealer for høydehopp i vestre og østre sektor samt en vanngrav til hinderløp i vestre sektor.

Naturgressbane
Det planlegges også to stavhoppkasser med samme tilløp i vestre sektor, to groper for lengdehopp og tresteg med sandfangerrister og samme tilløp på søndre langside, plassert på innsiden av løpebanen. I tillegg kommer en grop for lengdehopp med sandfangerrister til trening i vestre sektor. Innenfor dette bygges en naturgressbane med spilleflate maksimum 64 x 104 meter og tilfredsstillende sikkerhetssoner av naturgress og kunststoffdekke.

Det foreslås å ikke bygge flomlys på anlegget da en naturgressbane kun kan benyttes i sommerhalvåret. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Grunnarbeidene til nytt stadion i Søgne er godt i gang. All dyrkbar jord flyttes nå til andre jorder i området. (Foto: Nicolai Prebensen).

Et nytt stadion er utredet i ulike alternativ, og det er alternativ F som anbefales bygget. Alternativet tar utgangspunkt i alternativ A «Full pakke» som inneholder flomlys og full tribune med rundt 500 plasser. Alternativ F skiller seg fra dette ved en halvert tribunekapasitet og er uten flomlys. 

Byggekostnadene for de to alternativ er beregnet til 42.216,915 kroner for alternativ A, og 37.358.335 millioner kroner for alternativ F.

Prosjektgruppen skriver videre i forprosjektet:

Romprogram, bygg og tribune
Det planlegges et bygg med klubbrom, toaletter, kiosk, tidtakerbu, sekreteriatrom og lager.

Servicebygg
Kiosk planlegges lagt ut mot friidrettsbane og område foran klubbrom. Klubbrom skal bygges for å innfri tilskudd fra spillemidler. Kiosk skal også kunne brukes som kjøkken til klubbrom. Klubbrommet bygges også for eventuell utleie til arrangementer.

Det planlegges herre- og dametoalett med to toaletter i hvert rom. I tillegg planlegges det med ett HCWC. Det skal også et bøttekott og et lite lager for klubbrommet.

Tidtakerbu trenger god sikt ut til friidrettsanlegget, og spesielt til mållinje på bane. Tidtakerbu planlegges bygget på messaning på cirka  2,5 meter over gulv i bygget. Under tidtakerbu legges rom for sekretariat, med vindu ut mot friidrettsanlegget.

Alternativ med garderober
Det er også laget et utkast av tegninger hvor det er tegnet inn 3 garderober (2 til lag og ett til trener/dommer). I alternativ A og alternativ F er garderober medtatt. Dette alternativet var opprinnelig ikke innenfor rammene i prosjektet. Dersom garderober bygges, kan det være aktuelt at fotballklubben benytter det for FFO (fotballfritidsordning), som en midlertidig løsning frem til nye idrettsanlegg til fotballen er ferdige. Fotballklubben og friidrettsklubben har også ønsket garderober/pauserom, blant annet til trenere, utøvere og for fotballkamper som spilles på naturgressbanen.


Grunnarbeidene for nytt stadion på Tangvall er allerede godt i gang. (Foto: Nicolai Prebensen)

Slik presenter Prosjektgruppen et nytt klubbhus på nye Søgne stadion langs Tangvallveien. (Foto: Prosjektgruppen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no