Mening
Svein-Harald Mosvold Knutsen er Tverrpolitisk Folkelistes 4. kandidat til kommunevalget 2019. (Foto: Folkelista)

Mening: - Offentlig forbruk i Kristiansand - Kan man gjøre noe?

  Nicolai Prebensen
  18. juli 2019
  14:27
Tverrpolitisk Folkeliste vil arbeide for at det gjennomføres en kritisk gjennomgang av offentlig forbruk.
 
Kristiansand kommunes kommunikasjonsstrategi må etterleves og større åpenhet i kommunale saker må utvises.
 
Å administrere kommunen vår er en stor oppgave. Alle innbyggerne i kommunen skal tas vare på. Kommunen bruker innbyggernes skattepenger til sin virksomhet. Da er det et krav at man driver mest mulig effektivt for å få mest mulig ut av pengene, viser størst mulig ansvarlighet, og velger kostnadseffektive løsninger til innbyggernes beste.
 
Kristiansand skal være en serviceinnstilt og moderne kommune. Kommunen, og hver enkelt avdeling, er til for innbyggerne. De som henvender seg, skal kunne forvente hjelp, råd og veiledning fra serviceinnstilte medarbeidere. En effektiv administrering av kommunen, der man tar i bruk digitale løsninger – gir raskere oppfølging for den enkelte innbygger. Informasjon om ulike tilbud må også oppdateres kontinuerlig.
 
Kristiansand kommune har fortsatt potensial for forenkling, fornying og forbedring. Folkelista vil ha et stort fokus på en effektiv bruk av kommunens midler, samtidig som dette ikke skal gå på bekostning av kvaliteten.
 
En veldrevet kommune koster mindre å drive, og gir flere penger til tjenester for innbyggerne. Vi vil være svært opptatt av en god økonomistyring i kommunen. Gjeldsbyrden må derfor søkes redusert for å ha en sunn økonomi og et godt økonomisk handlingsrom.
 
Folkelista vil arbeide for;
 • Kritisk gjennomgang av offentlig forbruk
 • Nei til Kunstsilo og praktbygg basert på store offentlige tilskudd
 • Ansvarlig økonomisk politikk i forhold til investeringer og drift av kommunale bygg samtidig som historiske bygg sikres
 • Eiendomsskatten skal på lengre sikt bort. I kommende valgperiode skal inntektene av kommunens eiendomsskatt reduseres med minst 10% årlig. Eiendomsskatten på primærbolig skal gjøres mer sosial, gjennom innføring av et betydelig bunnfradrag som blant annet vil gi førstegangsetablerere et insentiv til investering i egen bolig. Folkelista vil av effektivitets- og kostnadshensyn også jobbe for at Skatteetatens verdier benyttes som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Følgelig vil ikke Folkelista støtte en retaksering av eiendommene i Nye Kristiansand
 • at det legges til rette for et godt arbeidsmiljø for kommunens ansatte
 • økt bruk av dialogmøter for å redusere sykefravær
 • å fortsette rasjonalisering, effektivisering og digitalisering i kommunen, og vi vil kreve at administrasjonen i kommunen underlegges et årlig effektivitetskrav  gjennom de neste fire årene
 • å utvide bruk av digitale hjelpemidler for å redusere transport og tidkrevende møter i kommunen, samt også se nærmere på behovet for tjeneste- og delegasjonsreiser for kommunalt ansatte
 • at fullmaktsmatriser i forhold til prosesser i kommunen skal tydeliggjøres
 • å sørge for at kontrollorganene i kommunen styrkes med fagkompetanse
 • å arbeide for at det skal være et klart skille mellom politisk administrasjon og kommunale foretak som er helt eller delvis eiet av kommunen
 • at kommunen skal ha en veterankoordinator, samt at kommunen bekoster 8. mai-arrangementet i Kristiansand
 • å gjennomgå honorarsatsene for politisk folkevalgte med målsetting om å få en reduksjon i totalkostnadene
Folkelista ønsker en ny kurs for Kristiansand, og ikke «Sør som før», slik som Høyre, Ap og flere av dagens store partier vil.
 
Tenk sak, tenk nytt og gi din stemme til oss i Tverrpolisk Folkeliste Kristiansand den 9. september.
 
Svein-Harald Mosvold Knutsen, 4. Kandidat Tverrpolitisk Folkeliste
Bernt Erik Olsen, sistemann Tverrpolitisk Folkeliste

Bernt Erikl Olsen er sistekandidat på Tverrpolitisk Folkeliste til valget 2019. (Foto: Folkelista)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no