Tradisjonelt årlig loppemarked i Nodelandshallen, arrangert av Lions Club Greipstad. Ett av flere arrangement som risikerer å måtte betale leie dersom programleders forslag blir vedtatt av fellesnemnda. (Foto: Jon Aamodt, arkiv.)

- Tilbud i Søgne og Songdalen, som fram til nå har vært gratis, kan bli en betalingstjeneste

  Jon Aamodt
  18. juni 2019
  11:16
- Resultatet dersom frivillige lag og foreninger skulle slippe helt å betale leie for de mest brukte lokalene og anleggene, er at nettorammene må kompenseres med til sammen cirka 2,5 millioner kroner. Den nye kommunens økonomiske situasjon tilsier 
imidlertid at programledelsen ikke kan anbefale en slik løsning, skriver programleder Camilla Dunsæd og prosjekteier Torbjørn Urfjell (bildet) i innstillingen som fellesnemnda skal behandle i sitt møte 18. juni.

På fellesnemndas sakskart er saken ført opp som «Harmonisering av prinsipper og priser for lån og leie av kommunale lokaler». Av innholdet i saksfremlegget kan det se ut til at harmoniseringen i stor grad bygger på at Søgne og Songdalen adopterer Kristiansands regime hvor det ligger en forventning om at flere brukergrupper må betale for å benytte kommunale haller og anlegg. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I saksfremlegget er dette også kommentert, og det skrives at: På grunn av den store volumforskjellen mellom Kristiansand og Søgne/Songdalen, må en harmonisering som skal være økonomisk nøytral, i hovedsak videreføre de betalingssatsene og rutinene som benyttes i dagens Kristiansand kommune. Dette vil bety at tilbud i Søgne og Songdalen, som fram til nå har vært gratis, kan bli en betalingstjeneste.

Inntektskrav på syv millioner
Enhetene i Kultursektoren i dagens Kristiansand kommune har i 2019 et budsjettert inntektskrav på syv millioner kroner fra utleie av lokaler og anlegg. I Songdalen kommune er all utleie av kommunale lokaler gratis, og i Søgne kommune budsjetteres kun med leieinntekter på kroner 50.000 i tillegg til 20.000 kroner i leieinntekter fra Søgne gamle prestegård.

I utredningen skrives at det er mulig å gi foreninger og lag tilgang til kommunale lokaler og anlegg uten at de trenger å betale vederlag. For at et slikt tilbud ikke skal gi kommunen økonomiske utfordringer, blir det foreslått at gratisprinsippet begrenses til følgende formål/aktiviteter:
  • Tiltak som er rettet mot ulike elevorienterte aktiviteter, herunder skolekorps, skolekor og skoleorkestre, teatergrupper, dansegrupper, idrettsgrupper samt andre likeartede tiltak/grupper.
  • Tiltak organisert av godkjente opplysningsorganisasjoner; jf. lov om voksenopplæring (undervisningslokaler).
  • Trening i kommunens haller og baner for idrettslag (Gjelder for både barn og voksne).
  • Kamper i kommunens haller og baner for idrettslag (Gjelder for barn under 18 år).
  • Trening i kommunens skolegymsaler (gjelder for barn opp til 12 år)
  • Aktiviteter til lokallag av barne- og ungdomsorganisasjoner.
  • Åpne 17. mai-arrangementer.
  • Møteaktivitet (møterom) på Hovedbiblioteket og i innbyggertorgene i rådhuskvartalet på Nodeland og på Tangvall.
Når saken fremmes for fellesnemnda tirsdag, er forslaget fra programleder at:
  1. Fellesnemnda godkjenner prinsippene som er beskrevet i saksframstillingen, og ber påtroppende rådmann legge disse til grunn ved utarbeidelse av handlings- og økonomiplan 2020-2023, med detaljerte betalingssatser.
  2. Formelle retningslinjer basert på vedtatte prinsipper for lån og leie av kommunale lokaler legges fram for behandling i relevante hovedutvalg og vedtak i formannskapet før 1. februar 2020.

Fellesnemnda for nye Kristiansand skal behandle programleders forslag til harmonisering av prinsipper og priser for lån og leie av kommunale lokaler i sitt møte 18. juni. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no