Skisse som viser ny rundkjøring på dagens E39 og tverrforbindelse fra Leireveien til Repstadveien. (Foto: Søgne kommune/Vianova)

Legger frem planforslag med ny kryssløsning og nye boligfelt

  Jon Aamodt
  14. juni 2019
  15:31
Etter gjeldende reguleringsplan skal det bygges en omfattende og kostbar rundkjøring på E39 vest for Lunde i Søgne. Når det nå bygges ny E39 gjennom Søgne, vil det ikke lenger være behov for den store rundkjøringen som knytter nye og gamle bolig- og næringsområder vest i kommunen til hovedveinettet. 

Vianova Kristiansand AS har nå på vegne av Søgne kommune og Repstad Eiendom AS utarbeidet en områderegulering for Kjellandsheia nord og området Mjåland. I denne reguleringsplanen er det også lagt inn en ny og nedskalert rundkjøring på dagens E39 samt en tverrforbindelse fra Leireveien til krysset Lohneveien-Repstadveien. 

200 nye boliger
Av saksfremlegget som skal til førstegangsbehandling i plan- og miljøutvalget 19. juni fremgår det at formålet med planen er å avklare rammene for etablering av nye boligfelt i Kjellandsheia nord på kommunal- og privat grunn på overordnet nivå. Detaljregulering av de enkelte utbyggingsfeltene i området vil komme på et senere tidspunkt. 

Videre er det et formål å avklare fremtidig trafikkavvikling imellom Kjellandsheia, Lunde/Lohnelier og Vedderheia boligområde. 

I områdeplanen blir det foreslått å regulere inn 200 nye boliger fordelt på fem felt som i alt dekker like over 200 mål. I områdeplanen reguleres samlevei med gang- og sykkelvei og busstopp. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Innenfor planområdet er det avsatt plass til offentlig parkering for kjørende som vil benytte friområdet rundt Kjellandvannet. Det reguleres også inn grøntområder og turveier som skal knytte boligområdene til friområdet ved Kjellandvannet. 

Forlenger kollektivaksen
Kommunen ønsker å forlenge dagens kollektivakse vestover, og det planlegges derfor parkeringsplass knyttet til kollektivterminal ved den nye rundkjøringen.

Øst for rundkjøringen som skal bygges, planlegges en tverrforbindelse fra et T-kryss på Leireveien, via ny bro over Lundeelva, videre til dagens kryss mellom Lohneveien og Repstadveien. Ved Repstadveien vil det etter denne planen bli to forskjøvne T-kryss for trafikk henholdsvis mot øst og mot vest. 

- Avklarer veiforhold
- Det viktigste som avklares i denne planen er nøyaktig plassering av samlevei gjennom Kjellandsheia og parkering og kryss ved dagens E39, skriver administrasjonen i sitt saksfremlegg til politikerne. 

Det har kommet innspill om stenging av Leireveien mellom Lunde og dagens kryss til E39. I utredningen legges vekt på at det er argumenter både for og imot en slik stenging. Administrasjonen anbefaler at en ny tverrforbindelse får lov til å fungere en periode før det blir tatt stilling til eventuell stenging av denne veien. 

Plan- og miljøutvalget skal behandle saken 19. juni. Rådmannen anbefaler at utvalget legger planen ut til offentlig ettersyn og høring. 

Gammelt planområde med stor rundkjøring fra dagens E39. (Foto: Søgne kommune/Vianova)

Forslag til veiløsning gjennom Kjellandsheia med ny rundkjøring i nord og tverrforbindelse til Repstadveien. (Foto: Søgne kommune/Vianova)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no