Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune skal torsdag behandle forslag til detaljreguleringsplan for turvei langs Søgneelva. (Foto: Søgne kommune/Sweco)

Detaljregulering for turvei langs Søgneelva

  Jon Aamodt
  11. juni 2019
  14:56
Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune skal torsdag førstegangsbehandle forslag til detaljregulering for turvei langs Søgneelva. 

Det er selskapet Sweco som har utarbeidet planbeskrivelse til detaljreguleringsplanen. I sin innledning til planforslaget skriver Sweco at Søgne kommune ønsker å regulere og etablere en turvei langs Søgneelva. Strekningen er cirka 2,4 kilometer lang og strekker seg fra Kleplandsveien i nord til Linnegrøvan i sør.

Videre i innledningen sies at Tangvall de siste årene har utviklet seg som sentrum i Søgne kommune, og at det har skjedd mye utbygging av både bolig og næring. Behovet for sentrumsnær turvei har meldt seg, og det er stilt rekkefølgekrav i flere planer på Tangvall for å få realisert turveien.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Administrasjonen i Søgne kommune sier at formålet med planen er å legge til rette for en turveiforbindelse langs elva fra Kleplandsveien i nord til gang- og sykkelveien sør for Linnegrøvan, samt vurdere opparbeidelse av arealene langs turveien.

Krevende planarbeid
Av saksfremlegget fremgår at planområdet ligger på vestsiden av elva og delvis ut i elva. Arealene består i hovedsak av naturområder og landbruksarealer og deler av arealene er opparbeidede hager og ligger tett på eksisterende boligbebyggelse. Planarbeidet har vært krevende på grunn av utfordrende forhold knyttet til flom, grunnforhold og naturverdier langs elva, samt at foreslåtte tiltak berører mange grunneierinteresser.

Det planlegges en turvei med bredde på to meter. Den skal i hovedsak følge eksisterende terreng og opparbeides med grusdekke. Planarbeidet er en oppfølging av kommunedelplanen for Tangvall hvor det er satt av arealer til turvei langs elva og stilt rekkefølgekrav til opparbeidelse av denne i forbindelse med utbygging på Tangvall. 

Planforslaget berører flere private eiendommer og flere berørte grunneiere ber om at turveien utgår eller legges slik at den blir minst mulig generende. 

Skal tåle flom
På strekningen fra Tangveien til Linnegrøvan blir det foreslått at turveien skal følge den ordinære gang- og sykkelveien. I syd skal turveien knyttes sammen med den nylig opparbeidede gang- og sykkelveien fra Hølleveien til Linneflaten. 

Langs den 2,6 kilometer lange turveien er det flere steder lagt inn rekreasjonsområder med sitteplasser og andre fasiliteter. I planarbeidet er det tatt hensyn til flom og overvann, og alle installasjoner på og ved veien skal planlegges ut fra en forutsetning om at de skal tåle belastningen ved slike hendelser. 

Rådmannen foreslår at plan- og miljøutvalget legger planforslaget ut til offentlig ettersyn og høring. 

Skisse som viser den planlagte turveien langs Søgneelva. (Foto: Søgne kommune/Sweco)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no