Det er det skraverte området på dette kartutsnittet som var foreslått fredet i forslaget fra Søgne kommune. (Foto: Kartskisse; Søgne kommune)

Hummerfredning lagt på is

  Jon Aamodt
  06. juni 2019
  15:05
Fiskeridirektoratet region Sør vil ikke behandle forslaget fra Søgne kommune om å innføre et syv kvadratkilometer stort fredningsområde i Søgne-skjærgården. Forslaget vil heller ikke bli sendt ut på høring. Begrunnelsen for vedtaket er ifølge direktoratet at forslaget ikke er tilstrekkelig dokumentert. 

Videre skrives det i brevet til Søgne kommune at forslaget på flere punkter avviker fra de retningslinjene Fiskeridirektoratet har lagt inn i sin invitasjon til kommunene og viser til at kommunen ikke har lagt vekt på det lokale høringssvaret fra Kristiansand og Søgne fiskerlag. Av svaret fra de lokale fiskere fremgår at disse har ønsket en annen geografisk avgrensning av området som skal fredes. Direktoratet sier i sin vurdering at uten aksept hos yrkesfiskerne, er det usikkert om det foreslåtte området vil være så godt forankret at reglene vil bli fulgt opp uten at det må brukes mye ressurser på kontroll. 

- Manglende dialog
Av svarbrevet fremgår det videre at Fiskeridirektoratet region Sør tidligere har reagert på at Fiskerlaget hadde innvendinger mot både prosessen og det foreslåtte området. Det er rettet en henvendelse til kommunen om å gå i dialog med fiskerne for å få et omforent forslag til fredningsområde. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Søgne kommune har i sin konklusjon pekt på at det i saken er mange ulike interesser og har i april bedt direktoratet om å sende saken ut på høring. 

Havforskningsinstitutt positive
Havforskningsinstituttet i Flødevigen har tidligere stilt seg positive til kommunens forslag.

- Det foreslåtte området vil kunne styrke hummerbestanden med mulige positive ringvirkninger for bestanden og fisket i større deler av kystområdet. Først og fremst gjennom gjenoppbygging av en bred alders- og størrelsessammensetning i de vernede delene av bestanden, med økt reproduksjonspotensial som en effekt av forventet størrelsesøkning blant hunnene, skrev instituttet i en tidligere vurdering. 

- Nå legger vi dette arbeidet på is. En eventuell gjenopptagelse av fredningen må vurderes etter kommunesammenslåingen, sier Steinar Sunde, fagleder i Søgne kommune til N247 torsdag.  Det har vært et stort lokalt engasjement i arbeidet med å lage et forslag til fredningsområde i Søgne-skjærgården. Bildet er fra møtet med hummerfiskerne i skolehuset på Borøya 2. oktober 2016. T.v. Steinar Sunde i Søgne kommune. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no