Kommunalsjef Jon Wergeland ser frem til en spennende høst når detaljer rundt det nye skolesenteret på Tangvall skal spikres. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)

Skolesenteret: - Vi har en god flyt i arbeidet

  Jon Aamodt
  13. apr 2019
  09:09
Høringsfristen på det reviderte forslaget til detaljreguleringsplan for nytt skolesenter på Tangvall er passert. Det er kommet flere innspill som nå skal oppsummeres og bearbeides før Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune får saken til andregangs politisk behandling og kan gjøre sin anbefaling overfor kommunestyret. 

- Høy kvalitet
- Dette skal vi lande med høy kvalitet, sier kommunalsjef Jon Wergeland og legger til at det kommer til å bli en svært spennende høst. 

Wergeland venter på en endelig beskrivelse fra arkitekter som skal tilpasse disponibelt areal til tidligere definerte rombehov.

- En liten forsinkelse oppstod da et alternativt forslag ble sendt ut på høring, men det er fortsatt tid og fram mot nyttår skal brukergruppene i samråd med entreprenør elte på planene. Vi har en god flyt i arbeidet, fortsetter Wergeland. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Høringssvar
Det er kommet inn flere uttalelser til planforslaget både fra beboere, idretten, interesseorganisasjoner og offentlige etater. Høringsuttalelsene fra beboere er i stor grad fra beboere i Gamle Høgskolevei som kan få en ny idrettshall som nabo. Det reageres på både plassering og størrelse av hallen tett på boligene og i tillegg på trafikk og adkomst som er tenkt å flyttes. I dag skjer tilkomsten til idrettsanleggene via undergangen like vest for «park and ride» på Tangvall, mens den i den nye planen er foreslått å skje fra øst med innkjøring via undergang ved Søgne omsorgsenter. 

Søgne Seniorsenter har også sendt et tilsvar hvor de er bekymret for økt trafikk tett på omsorgsenteret og de 64 nye omsorgsboligene som skal påbegynnes høsten 2019.

Flytting av Søgne stadion
I det reviderte planforslaget er det foreslått å flytte dagens stadion til det sørvestre hjørnet av planområdet. Da plan- og miljøutvalget behandlet saken før den ble sendt på høring, stemte Høyres representanter imot å legge ut planen med begrunnelse i at de mener flyttingen er unødvendig og at kostnaden estimert til 25-30 millioner kroner ikke kan forsvares.

Kulturrådgiver i Søgne kommune og mangeårig kontaktperson for det lokale idrettslivet, Magne Haugland er svært kritisk til en flytting av stadion i sitt høringssvar. Haugland sier at han som idrettsansvarlig i kommunen ikke har vært kontaktet eller involvert i planleggingen og opplever dette som en utestenging. Han mener videre at midler som kan spares ved å ikke flytte stadion, kan finansiere både innendørs fotballhall og utendørs kunstisflate. 

Mye positivt for idretten
Søgne IL Volleyball er svært lite tilfreds med å få halvert sin banekapasitet samtidig som svært mange andre idretter får nye og bedre fasiliteter enn i dag. De skriver at med 50 til 60 spillere og økende oppslutning, vil det ikke være mulig å drive klubben videre med kun to baner som nå er forslått.

Idretten for øvrig har kommet med flere innspill som i stor grad går på detaljer som ikke er avklart på et så tidlig stadium i planleggingen som nå, men høringssvarene tyder på at hovedinteressene til idrettslagene blir ivaretatt i det nye planforslaget.

Ønsker å verne matjorda på Tangvall
Søgne Bondelag skriver i sitt høringssvar at de har forståelse for viktigheten av et nytt skolesenter sentralt plassert på Tangvall, men er skeptiske til at jordbruksareal blir omdisponert til idrettsformål slik det reviderte planforslaget legger opp til med flytting av Søgne stadion. De mener idrettsanlegg med fordel kunne vært plassert på arealer som ikke defineres som «høgproduktiv landbruksjord». 

Grupperingen som kaller seg Grønt nettverk har levert et høringssvar som i stor grad er identisk med Søgne Bondelag.

Krever høy utnyttelse av boligområder
Fylkesmannen i Agder skriver i sitt høringssvar at når kommunen velger å endre formålet til idrettsanlegg for et område som tidligere er godkjent omdisponert fra landbruk til boligformål, bør man være sikker på at dette miljømessig er den mest riktige lokaliseringen av anlegget. Fylkesmannen legger til at det er viktig at endret formål kompenseres og skriver at dette kan gjøres ved at kommunen krever en høyest mulig utnyttelse av både eksisterende og nye boligområder på Tangvall. 

En innsigelse fra NVE i forbindelse med Tangvallbekken er allerede klarert ut og ikke lenger til hinder for gjennomføring av planen. 

Flere beboere på nordsiden av E39 protesterer mot idrettshallen som er tenkt plassert øst for dagens kunstgressbane og tett opp til boligene i Gamle Høgskolevei. (Foto: Søgne kommune/Asplan viak)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no