- Tangvall skal være et regionsenter vest for Kristiansand. Det skal legges til rette for urban og variert bebyggelse inkludert boligbygging i sentrumsområder på Tangvall. (Foto: Illustrasjon arkiv, Nicolai Prebensen)

Ny behandling av arealplan: Vil beholde Hamreheia

  Jon Aamodt
  07. feb 2019
  18:12
- Tangvall skal være et regionsenter vest for Kristiansand. Det skal legges til rette for urban og variert bebyggelse inkludert boligbygging i sentrumsområder på Tangvall.

Dette er punkt en under administrasjonens opplisting av hovedtrekkene i forslaget til en ny arealdel i kommuneplanen for Søgne som skal behandles i formannskapet 13. februar. 

Planen har vært ute på høring og skal nå til ny politisk behandling etter at administrasjonen har oppdatert planen, med bakgrunn i de innspill som er kommet i høringsrunden. 

- Kommuneplanens arealdel er en arealplan for hele kommunen. Den viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk for perioden 2018-2030. Planrevisjonen denne gangen har spesielt tatt for seg fremtidig struktur for bolig- og næringsutvikling, samt forbedringer av gjeldende planverk, skriver administrasjonen i sin saksutredning til formannskapet. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

De to kanskje viktigste innspillene som er kommet i løpet av høringen er innsigelser til nytt boligfelt i Hamreheia og nytt næringsområde i Bringeheia. 

Vil beholde Hamreheia
Rådmannens forslag til vedtak går ut på at:
  • Kommuneplanens arealdel – Søgne 2018 – 2030, vedtas med endringer innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser.
  • Kommunestyret tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Agder knyttet til Hamreheia boligområde til mekling og eventuell avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dersom ikke saken finner sin løsning på annen måte. 
I det reviderte forslaget som nå legges frem, er det gjort endringer i området Hamreheia, blant annet ved å avgrense området mot øst samtidig som det forutsettes at adkomsten til området skjer fra vest for å sikre områdets kopling til Tangvall. Fylkesmannen er kontaktet med tanke på om endringene er tilstrekkelige til at innsigelsen trekkes, men denne henvendelsen har fylkesmannen så langt ikke besvart. Det er ut fra denne per nå noe usikre situasjonen administrasjonen legger inn et forbehold om å ta saken til mekling dersom ikke innsigelsen blir trukket.

Utsetter Bringeheia
Administrasjonen mener fremdeles at området Bringeheia bør realiseres som et fremtidig næringsområde vest for Kristiansand sentrum, men for å sikre fremdriften i planen, blir innsigelsen fra Songdalen kommune imøtekommet. Bringeheia forventes å komme på banen igjen når nye Kristiansand skal starte arbeidet med sin egen arealplan. 

Åros
Da planen ble lagt ut på høring var det med to alternative løsninger for området rundt Åros Feriesenter. Ett av forslagene la til rette for boligbygging på deler av området, men etter innsigelser i høringsperioden legges det nå ikke til rette for boligbygging i dette området.

Artikkelen fortsetter under bildet. 
Alternativt boligfelt på del av Åros Feriesenter, Åros. Innsigelsen foreslås imøtekommet ved at boligdelen tas ut og at turistformål videreføres. (Foto: Plan Arkitektur). 

Det er en omfattende plan som nå legges frem for lokalpolitikerne. Saksfremlegget til formannskaper er på over 300 sider, og inneholder flere detaljerte forslag om spredt bebyggelse i ulike grender i kommunen. 

Hovedtrekkene i arealforvaltningen utenfor Tangvall, oppsummeres i at «Større feltutbygging skal fortrinnsvis skje innenfor kommunedelplan for Kjellandsheia. Det skal legges til rette for fortetting og mindre feltutbygging i kollektivaksene Tangvall – Høllen – Åros – Langenes og Tangvall – Kjellandsheia-, samt en fremtidig forlengelse fram til Lohnelier. Arealene vest for Hølleveien, nord for Sangvikveien og sør for Tangvallveien er svært viktig jordbruksjord og skal ikke bygges ned. Det legges ikke opp til ny fritidsbebyggelse utenfor allerede eksisterende hytteområder.» 

Næringsområdene Linnegrøvan, Høllen Vest, Linneflaten og Lohnelier beholdes og videreutvikles. Det åpnes for begrenset spredt boligbygging i eksisterende grender i kommunen for å ivareta eksisterende grendemiljø.

Bildet under: Ifølge saksutredningen vil fortetting og økt utnyttelse av arealene i sentrumsområdene gi økt andel av befolkningen med kort vei til sentrumsfunksjoner, arbeidsplasser og godt kollektivtilbud. Illustrasjonen viser bygg under oppføring i Kleplandsveien. (Foto: Prosjektgruppen/Strek Arkitekter AS).

Det planlagte boligområdet Hamreheia, nord for Tangvall og nåværende E39, slik planleggeren ser avgrensningene i dag. (Foto: Søgne kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no