Kartskisse som viser området som er under regulering i forbindelse med ny skole på Vollan. (Foto: illustrasjon fra Songdalen kommunes kartsider.)

Endelig vedtak av detaljreguleringsplan for Vollan skole

  Jon Aamodt
  29. jan 2019
  15:03
Når planutvalget i Songdalen 31. januar behandler detaljreguleringsplanen for Vollan skole, kan det være begynnelsen på avslutningen av den politiske prosessen som skal ende opp med at nedre del av Songdalen får en ny barneskole. Snart fem år etter at kommunestyret sommeren 2014 besluttet å bygge ny skole på Vollan, kan det nå etter diverse omkamper og utredninger se ut til at det fattes et vedtak som ender med å bli realisert. 

Etter at Vollan-alternativet ble skjøvet ut i kulden gjennom kommunestyrets vedtak i oktober 2017, da Rosseland var kommunestyrets foretrukne plassering av ny barneskole, kom Vollan inn i varmen igjen gjennom kommunestyrets nye vedtak et år senere der et flertall av de folkevalgte i oktober 2018 igjen valgte Vollan som lokasjon for en ny skole. 

Skole for 400 elever
Etter at Vollan igjen kom på banen har det blitt foretatt mindre justeringer og tilpasninger av den tidligere versjonen av detaljreguleringsplanen, men i hovedtrekk er det planen fra 2016 som på nytt fremmes for planutvalget. Det vil si en barneskole med plass for inntil 400 elever på trinn en til syv. Videre skal det bygges en flerbrukshall og det skal tilrettelegges med infrastruktur, uteområder, parkering og trafikksikker adkomst til skolen. 

Nøkkeltall fra planen viser omlag 3.750 kvadratmeter bebygd areal og et uteområde på cirka 15 mål, 3.650 kvadratmeter skolebygg og en flerbrukshall på 1.300 kvadratmeter. 

Hovedtilkomst fra nord
- Valg av tilkomst til skolen og infrastruktur generelt har vært planens hovedutfordring, skriver rådmannen i saksfremlegget. 

Hovedtilkomsten er nå planlagt fra nord via Kuliavegen og ved en broløsning fra området nord for Noden for gående og syklende. Ved Noden planlegges videre en såkalt «drop-off»-sone for elever som kommer med bil eller buss. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Plassering av skolen vil bygge opp under og bli en viktig del av Nodeland som senter i Songdalen og bydelssenter i nye Kristiansand. Reguleringsplanen legger til rette for etablering av en ny moderne skole som erstatning for Rosseland skole, samtidig viser planen at arealer for friområde, grønnstruktur, turveier og viktig infrastruktur blir ivaretatt og videreutviklet på en god måte. Rådmannen anbefaler endelig vedtak av reguleringsplan for nye skole på Vollan i Nodeland sentrum slik den nå foreligger.


Det er kommunestyret i Songdalen som har siste ord når detaljreguleringsplan for ny skole på Vollan skal endelig avgjøres. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no