Det er 52 flere mottakere av uføretrygd nå enn for et år siden i Søgne viser den siste statistikken fra NAV. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Små endringer i antall som mottar uføretrygd

  Jon Aamodt
  08. nov. 2018
  21:58
Torsdag kom oversikten som viser hvor mange personer mellom 18 og 67 år som mottar uføretrygd. Det er tall per 30.09.18 som nå foreligger og som sammenlignes med tall fra tilsvarende tidspunkt året før. For hele Vest-Agder er andelen som mottar denne trygdeytelsen økt fra 12,0 til 12,4 prosent, noe som i rene tall utgjør en økning på 634 mennesker, og betyr at 14.696 personer i fylket nå mottar trygd. 

Ser vi på den enkelte kommune i fylket, varierer endringen fra fjoråret fra -0,7 prosent i Kvinesdal til +10,6 prosent i Vennesla. For de fleste kommunene er den tallmessige endringen svært liten og dreier seg om fra null til noen få ti-talls personer. Et unntak er Vennesla som både tallmessig og prosentvis opplever større økning enn gjennomsnittet med 141 flere trygdede nå enn for et år siden. 

Nye Lindesnes-kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal ligger samlet nederst i statistikken men fra 16,3 til 17,2 prosent uføretrygdede. Det skal likevel legges til at de er relativt små endringer selv om tallene øker sakte over det meste av landsdelen. 

Lokalt
I Søgne og Songdalen  har antall mottakere av uføretrygd økt med henholdsvis 52 og 35 personer. Det er en økning på henholdsvis 6,2 og 5,6 prosent. Songdalen har nå 15,5 prosent trygdede i denne gruppen mens tallet for Søgne er 12,6 prosent, såvidt over gjennomsnittet for fylket. Tar vi også med tredjemann i den nye kommunen, Kristiansand, ser vi at her er andelen trygdede på 10,4 prosent, altså to prosent under fylkesgjennomsnittet. 

Selv om andelen som mottar uføretrygd øker noe, er det ikke store endringer lokalt i forhold til samme tidspunkt i fjor. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no