Økonomisjef Børre Andreassen og rådmann Kim Høyer Holum før de to la frem budsjettet for 2019 og økonomiplanen for perioden 2019-2022. (Foto: Nicolai Prebensen)

Foreslår investeringer for over 1,1 milliarder kroner

  Nicolai Prebensen
  07. nov. 2018
  12:17
Onsdag morgen presenterte rådmann Kim Høyer Holum og økonomisjef Børre Andreassen i Søgne kommune årsbudsjett for 2019 samt økonomiplanen for 2019-2022.

- Vi er inne i en krevende periode hvor 10 prosent av administrasjonen i Søgne er bundet opp i forbindelse med kommunesammenslåingen 2020. I arbeidet med årets økonomiplan har fokuset vært på hvordan vi kan lage et økonomisk opplegg som legger til rette for at vi beveger oss fra dagens økonomiske situasjon til den som vil være gjeldende fra 2020 på en mest mulig effektiv måte, samt at planen er bærekraftig på lang sikt, sa han.

Samme budsjettforutsetninger
I innledningen til økonomiplanen skriver Høyer Holum at fellesnemnda har vedtatt at de tre kommunene utarbeider økonomiplanene med samme budsjettforutsetninger. 

- Føringene fra nemnda er at de tre kommunene skal budsjettere med et netto driftsresultat på minimum 0,5 prosent av driftsinntektene hvert år, sa han videre.

1,1 milliarder kroner
I økonomiplanen frem til 2022 foreslås samlet sett investeringer på i overkant av 1.1 milliarder kroner hvor 146 millioner er knyttet til selvkostområdet. I perioden 2012 til 2015 investerte kommunen 226 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Vi skal investere i nytt skolesenter som er den største investeringen i perioden. Lånegjelden forventes å øke med 522 millioner kroner i perioden noe som vil gi økt rente- og avdragsbelastning på 24,4 millioner i samme periode, sa rådmannen.

I innledningen skriver rådmannen videre:
«I budsjettforslaget for 2019 foreslås et netto driftsresultat på minus 11,7 millioner kroner. Dette tilsvarer minus 1,5 prosent av brutto driftsinntekter. Rådmannen mener at dette kan forsvares ut i fra at dette i stor grad skyldes direkte kostnader ved sammenslåingen, samt at en prøver å legge til rette for å redusere omstillingskostnadene ved sammenslåingen. Det videre opplegget viser også at man har et forsvarlig økonomisk opplegg ved at netto driftsresultat for 2020 økes til 24,2 millioner kroner, i 2021 er netto driftsresultat 20.8 millioner kroner, mens i 2022 øker det til hele 34 millioner kroner, som tilsvarer en resultatgrad på 4 prosent. Dette er godt over fellesnemndas føringer, og over nasjonale anbefaling på 1,75 prosent.»

- Selv med den økte gjeldsbelastningen vil Søgne kommune ha den laveste belastningen med seg inn i ny kommune. Vi bruker mye krefter i 2019, vi vet jo ikke hva som skjer i 2020. De siste fem årene har vi hatt svært gode driftsresultat og vet utgangen av året har vi et disposisjonsfond på 12 prosent, sa rådmannen.

- Søgne kommune har en bærekraftig økonomi sett i sammenheng med resten av landet. konkluderte økonomisjef Børre Andreassen.

Under presentasjonen kom spørsmålet om kommunesammenslåingen kunne sette en stopper for investeringsplanene.

Bærekraftig økonomi
- Alle vet at et politisk vedtak gjelder til det kommer et nytt. Allerede i 2019 skal vi inngå byggeavtaler og disse blir vanskelig å stoppe. Det er viktig for oss å vise at kommunen har en bærekraftig økonomi og i 2020 skal alle prosjektene i de tre kommunene smelte sammen. Vi vil få en kjempeutfordring med å henge med i alle disse prosjektene, når vi i tillegg har en kommunesammenslåing å jobbe med, sa Høyer Holum.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Børre Andreassen er økonomisjef i Søgne kommune. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv).

Dette er noen av de største investeringene i Søgne kommune kommende år:
  • Skolesenter på Tangvall, kostnadsramme 453,5 millioner kroner
  • 64 nye omsorgsboliger og aktivitetssenter, 262 millioner kroner
  • Utvide areal kompetanseavdeling/arbeidsplasser Nygård skole, 56 millioner kroner
  • Ny femavdelings barnehage, 54 millioner kroner
  • Ni nye omsorgsboliger funksjonshemmede inkludert fellesrom, 32 millioner kroner
Summen av investeringene i kommunale bygg frem til 2022 er på i alt 864,6 millioner kroner. Totalt investeringsbudsjett i kommunen i perioden er på 1112,9 millioner kroner.

Det kommende skolesenteret på Tangvall er den største investeringen for Søgne kommune i økonomiplanen 2019-2022. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no