Ordfører Johnny Greibesland og fungerende rådmann Arild Andresen like før budsjettet presenteres onsdag morgen. (Foto: Jon Aamodt)

Budsjett Songdalen: - Enhetenes rammer videreføres

  Jon Aamodt
  07. nov. 2018
  10:04
- Vi tar ikke av med pengebruken og bruker ikke av disposisjonsfondet, sier fungerende rådmann Arild Andresen til N247 like før han starter presentasjonen av budsjett og økonomiplan for de folkevalgte onsdag morgen.

Helt vesentlig har vært det gode og tillitsfulle samarbeidet i flere år mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Det har preget kommunens kultur på en positiv måte og har stimulert til samarbeid på alle nivå og på tvers av enhetene, skriver rådmannen i Songdalen om hvorfor kommunen i april ble listet opp som en av 20 kommuner som lå best an i kampen om å toppe det nasjonale kommunebarometeret. Han legger til at det er en velfungerende og stolt kommune som for siste gang skal vedta et årsbudsjett. 

I sin innledning skriver rådmannen videre at enhetenes driftsrammer vil videreføres uten reduksjoner i 2019. Tidlig neste år forventes at kommunestyret realitetsbehandler sentrumplanen for Nodeland. Ny skole og flerbrukshall på Vollan, overgang mellom perrongene på Nodeland stasjon og etablering av en kulturell møteplass i tilknytting til Fagermoen skal stimulere til økt bosetting og vekst i den fremtidige stasjonsbydelen. Økonomiplanen tar også høyde for at Songdalen skal bidra i realiseringen av en ny avkjørsel til Mjåvann når ny E39 bygges. 

Investeringsbudsjettet 
I økonomiplanen 2019-2022 er ny skole det største enkeltprosjektet med en samlet avsetning på 208 millioner kroner. Midlene som er satt av i 2019, 30 millioner kroner, er tenkt å gå til grunnerverv, planlegging og konsulenter. Til den kulturelle møteplassen i Nodeland sentrum er det lagt opp til en prosjektkostnad på 30 millioner. 

Songdalen kommune er beredt til å ta sin del av kostnader til en ny avkjørsel til Mjåvann industriområde når ny E39 bygges. For at Nye Veier skal inkludere dette i arbeidet med den nye motorveien, må opsjonen løses ut inne 15.12.2018. Rådmannen har lagt inn 6,95 millioner kroner til dette i budsjettet for 2022. 

Etablering av overgang på Nodeland stasjon forutsetter at fylke og kommunen deltar i finansieringen og her er det foreslått et tilskudd på tre millioner kroner fra kommunen i 2020. 

Driftsbudsjett
Summen av kommunens frie disponible midler forventes å øke med snaut 22 millioner kroner fra 2018 til 2019 og er antatt å bli 403,8 millioner kroner . Budsjetterte driftutgifter i samme periode er forventet å øke med omlag 23 millioner kroner og brutto driftsresultat er i budsjettet redusert fra 15,4 millioner i 2018 til 13,3 millioner i 2019. 

Økningen i driftsutgifter på omlag 23 millioner kroner er ganske jevnt fordelt på alle områdene og det er ingen sektorer som peker seg ut med ekstraordinære endringer i budsjettet for 2019. Drift av skoler og barnehager er de to områdene hvor det bevilges mest penger, med henholdsvis 96,8 millioner til skole og 58,3 millioner til barnehager. 

Vedtas i desember
Formannskapet skal ha sin første behandling av budsjettet 21. november og endelig vedtak av budsjett skjer i kommunestyremøtet 12. desember.

Saken oppdateres. 
Sist oppdatert 07.11.2018 klokken 10:32 av Jon Aamodt

I alt 208 millioner kroner er satt av i økonomiplanen til ny skole på Vollan. (Foto: Skisse asplan viak/Songdalen kommune)

- Tidlig neste år forventes at kommunestyret realitetsbehandler sentrumplanen for Nodeland, skriver rådmannen i innledningen til Songdalens siste budsjettforslag. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no