Revidert forslag til skoletomt: Dagens kombinerte stadion flyttes til vestre del om den utvidede tomta. Resten av idrettsanleggene blir værende og det suppleres med 9'er-bane og nytt klubbhus nord for dagens E39. (Foto: Skisse fra Søgne kommune/asplan viak)

Skolesenteret: Vil la de fleste idrettsanleggene ligger der de er i dag

  Nicolai Prebensen
  06. nov. 2018
  10:04
Den 19. september vedtok plan- og miljøutvalget i Søgne kommune å legge forslaget fra samarbeidspartnerne i det nye skolesenteret på Tangvall ut på høring med ett tilleggsforslag.

Vedtaket lød slik:
  • Rådmannens forslag legges ut til offentlig ettersyn med følgende tillegg: Utvalget ber rådmannen starte utredning av tilleggstomt i nærhet av skolesenteret. Denne skal erstatte de idrettsanleggene som går tapt
  • Det utarbeides et forslag basert på alternativ A0 som legges ut som et alternativ i høringen
Onsdag skal formannskapet i Søgne kommune behandle «Nytt skolesenter Tangvall - avklaring av hovedgrep for arealbruken».

Relaterte saker: (noen av dem).
Skolesenteret: - Legger ikke opp til at idrettsarealene erstattes fullt ut

Det vakte stor oppsikt da N247 publiserte planene for nytt skolesenter 12. september og idretten i Søgne reagerte med vanntro på forslaget som innebar tapt areal til idrettsaktiviteter i bygda.

Alternativ A4 blir nå foreslått av rådmannen som et alternativ til de reguleringsforslagene som allerede er lagt ut til offentlig høring.

A4-alternativet innebærer at skolen med idrettshaller plasseres som en motsatt L sør og øst på området. 

Alternativet beskrives videre i saksfremlegget slik:
«Friidrettsbanen flyttes vest for skoleområdet. Hele «Håverstads jorde» (Mur i Sørs eiendom, red. anm) benyttes, men det er i tillegg behov for enda noe mer areal vestover for å få plass til banen. Denne banen etableres som en fullverdig friidrettsbane. Det er noe trangt mellom Tangvallbekken Tangvallveien, men det er mulig å få til løsninger for dette området.

Stemveien justeres mot øst og blir liggende mellom skolen og friidrettsbanen. 

«Doorway»-banen» (eksisterende kunstgressbane sør for E39) og tennisbanene, beholdes i samme område. De kan beholdes som i dag eller flyttes noe lenger nord, noe som vil gi bedre utforming av utearealene på skolen, men endelig løsning for dette overlates til «design- og built»-konkurransen.

Arealene nord for E39 forbeholdes fotballen. «Toyota»-banen beholdes, jordet i øst benyttes til en kaldhall med plass til 9-erbane. Det er noe trangt der, men det skal være mulig evt. med justering av veien og terrengbearbeiding. Det bygges nytt klubbhus for fotballen i dette området.

Artikkelen forsetter under annonsen.
Annonse

Ikke plass
Planarbeidet har vist at det ikke er mulig å få plass til alle formål som er ønsket innenfor arealet tiltenkt skolesenter. En utvidelse av planområdet vestover, slik alternativ A4 viser, åpner for at både skolenes og idrettens interesser blir ivaretatt. Dette innebærer at arealene nord for E39 forbeholdes fotballen og eksisterende 11’erbane sør for E39 opprettholdes som en del av tilbudet. Friidretten får sin plass vest for skolen langs Tangvallveien. 

Denne naturgressbanen kan også brukes av fotballen i barmarkssesongen. Det vil være gode muligheter for å vurdere sambruk av f.eks. garderobefasiliteter, lager osv. innenfor hele planområdet, og generelt bør bruken av arealene optimaliseres mest mulig for best mulig tilbud.

Alternativ A4 er presentert for idrettsrådet som er positive til denne løsningen.

Alternativ A4 som hovedgrep for arealbruken innebærer at planområdet for skoleområdet må utvides og et revidert forslag til reguleringsplan må legges ut på nytt offentlig ettersyn. På tross av dette vil et vedtak av hovedgrep nå bidra til å skape forutsigbarhet for alle aktører og til at arbeidet med «design-og-built»-konkurransen kan fortsette. På bakgrunn av dette anbefales det at formannskapet vedtar at alternativ A4 legges til grunn som hovedgrep i reguleringsplanen for nytt skolesenter på Tangvall», står det i saksfremlegget. 

Formannskapet behandler saken klokken 08.30 onsdag morgen.
Sist oppdatert 06.11.2018 klokken 17:07 av Nicolai Prebensen

Skolebygningene plasseres i den omvendte L-en sydøst på tomta. (Foto: Skisse fra Søgne kommune/asplan viak)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no