Finansminister Siv Jensen (FrP) la mandag formiddag frem regjeringens statsbudsjettforslag for 2019 (Foto: Rune Kongsro)

Klipp fra statsbudsjettet som gjelder Vest-Agder

  Nicolai Prebensen
  08. okt. 2018
  12:58
Kort om statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og vil bevilge 62,7 millioner kroner i øremerket tilskudd.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500 000 kroner til ordningen.

E18 Varoddbrua, Kristiansand kommune 
Varoddbrua på E18 i Kristiansand i Vest-Agder videreføres. Anleggsarbeidene startet i mars 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020. Det settes av 170 millioner kroner i statlige midler i 2019.

E18 Baneheia og Oddernestunnelene, Kristiansand kommune 
Det settes av midler til å ferdigstille arbeidene med å utbedre E18 Banehei- og Oddernestunnelene.

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene        
Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune .

Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene. Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har belønningsavtale for perioden 2017–2019 på 300 millioner kroner. For 2019 er det satt av 90 millioner kroner. 

Det tas sikte på at belønningsmidlene skal gå inn i en kommende byvekstavtale for Kristiansandsregionen. Samferdselsdepartementet avventer nå pågående lokale prosesser.  

Jernbane        
Sira – Krossen, Kristiansand, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 754 millioner kroner innenfor programområdet "Kapasitetsøkende tiltak". Dette til å planlegge tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, og som gir en robust infrastruktur og økt kapasitet i jernbanenettet. I Aust-Agder prioriteres bygging av nytt kontaktledningsanlegg på strekningen Sira-Krossen.

Tilskudd til bredbåndsutbygging 
Regjeringen foreslår å bevilge om lag 100 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging, som vil fordeles mellom fylkene. Midlene vil sikre et nytt eller forbedret bredbåndstilbud til flere tusen husstander. Siden 2014 har tilskudd til bredbånd sørget for slikt tilbud til over 40 000 husstander.
      
Telesikkerhet og teleberedskap 
Regjeringen foreslår å bevilge over 180 millioner kroner til telesikkerhet og teleberedskap, som blant annet går til forsterket ekom i utvalgte kommuner. De siste fem årene har til sammen over 30 kommuner fått midler til forsterket ekom, som sikrer kommunikasjon ved hendelser, for eksempel langvarig strømbortfall som følge av ekstremvær. Nye kommuner vil få forsterket ekom i 2019. I tillegg til dette bevilges det penger til blant annet pilot for alternativt kjernenett, for å bidra til flere nett som knytter forbindelser over lange avstander regionalt eller nasjonalt i Norge, og tilrettelegging for fiberkabler til utlandet. 

Kultur
Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til Kilden Teater- og Konserthus for å styrke arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019. Kilden ønsker å videreføre suksessen ved å etablere Kilden Dialog som et norsk og nordisk senter for inkludering gjennom scenekunst og musikk. Kilden Dialogs hensikt er å nå ut til flere enn dem et kunsthus tradisjonelt når, og å trekke flere med i medskaping av kunst. Med erfaring fra mange ulike prosjekter kan Kilden Dialog fungere som et kompetanse- og delingssenter for kulturlivets inkluderingsarbeid overfor barn og unge.

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Sørlandet kunstmuseum i 2019, til ombygging av en kornsilo til nye lokaler for å bevare og formidle museets samlinger, inkludert kunstsamlingen donert av Nicolai Tangen. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 165 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 175 millioner kroner.

Forsvar
Staben ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik flyttes til Værnes i løpet av 2019. Heimevernets treningsmengde i Vest-Agder økes.

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019
Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,1 prosent.

I Vest-Agder har 9 av 15 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Søgne kommune med 4,0 prosent, mens Åseral kommune har lavest vekst med 1,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2018.
Sist oppdatert 08.10.2018 klokken 14:03 av Nicolai Prebensen

Finansminister Siv Jensen (FrP) (Foto: Rune Kongsro)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no