Slik beskriver planforslaget at det nye skolesenteret på Tangvall kan bli, syd for dagens E39. Den nye kunstgressbanen bli liggende langs dagens Europavei. (Foto: Asplan Viak)

Skolesenteret: - Legger ikke opp til at idrettsanleggene erstattes fullt ut

  Nicolai Prebensen
  12. sept. 2018
  18:55
Asplan Viak med konsulentselskapet WSP som prosjektleder har på oppdrag fra Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet et forslag til detaljregulering for nytt skolesenter på Tangvall.

Forslaget til detaljregulering er på 330 sider. Planarbeidet skal legge til rette for videregående skole til 630 elever, ny ungdomsskole for 540 elever og idrettsanlegg samt Kulturskolen.

- Reetablering
I planforslaget som foreslåes lagt ut til offentlig høring står det at det ikke legges opp til at idrettsanleggene erstattes fullt ut, men det legges til rette for reetablering av de fleste idrettsfunksjonene. I tillegg til etablering av ny idrettshall og svømmehall. 

- En viktig del av dette er en innendørs idrettsarealer på cirka 3.000 kvadratmeter nettoareal. Idrettsarealene vil inneholde en flerbrukshall til f.eks håndball eller basket, en basishall til f.eks turn, klatrevegg og ulike treningsrom til for eksempel styrketrening. Løsningen for idretten vurderes totalt sett som god, står det i planforslaget som plan- og miljøutvalget skal behandle i møtet 19. september.

I saksfremlegget for utvalget skriver saksbehandler Vibeke Wold Sunde at planbeskrivelsen gir en beskrivelse av hvordan representanter fra idretten og barn og unge har vært involvert i grunnlagsarbeidet til planen.

- Det er viktig at både representanter for idretten og barn og unge også involveres i det videre arbeidet med detaljutformingen og avklaringen av hvilke funksjoner som skal ligge hvor, skriver hun

Planforslaget beskriver idrettsanleggene slik:

«Det legges opp til at friidrettsbanen flyttes mot E39, og at det etableres nye idrettsfunksjoner nord for E39. Dette vil gi en svært god mulighet for å etablere et skoleanlegg og idrettsfunksjoner tett knyttet på sentrum, varierte utearealer inkludert en nærmiljøpark på minst 5 daa i tråd med kommunedelplanen for Tangvall. Forslaget vil gi en 11-er bane mindre enn i dag, og 7-er bane, volleyball og tennis må omdisponeres.»

Artikkelen fortsetter under bildet.
Planforslaget beskriver en ny tennisbane, 7-er bane og «kastebane» i tillegg til den eksisterende kunstgressbanen nord for dagens E39. (Skisse: Asplan Viak). 

«Derfor foreslås det at friidrettsbanen etableres med kunstgress for å sikre god funksjonalitet hele året. For å kompensere for bortfallet av banen og siden kastøvelser ikke kan benytte kunstgress, foreslås det å etablere ny 7-er bane med kunstgress og kastøvelser nord for E39. Dette vil gi visse utfordringer knyttet til ulike krav for idrettsbaner, men det finnes i dag anlegg hvor disse benytter et sideareal i stedet for naturgressbane, og det er dette som er tenkt for den nye videregående skolen i Tvedestrand. 7-er bane, tennis og volleyball omdisponeres og oppgraderes. I tillegg er ny flerbrukshall del av rom- og funksjonsprogrammet til skolen, og det er lagt inn mulighet for ny svømmehall.»

Rådmannen anbefaler å legge forslaget til detaljregulering ut på offentlig høring.

Hele planforslaget på 330 sider kan du lese her (ekstern lenke til Søgne kommunes hjemmesider).

N247 kommer tilbake med mer.

Hele planforslaget slik Asplan Viak og WSP har foreslått. (Foto: Asplan Viak)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no