Formannskapet skal onsdag behandle en søknad om fritak fra eiendomsskatt for fredede boliger i Ny-Hellesund. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

Foreslår å ikke gi fritak fra eiendomsskatt til fredede bygninger

  Jon Aamodt
  08. sept. 2018
  14:06
Økonomisjefen i Søgne kommune innstiller til formannskapet i Søgne kommune at det ikke innvilges søknad om fritak fra eiendomsskatt for de 72 eiendommene som er fredet i Ny-Hellesund. Begrunnelsen for avslaget ligger i at kommunen heller ikke tidligere har gitt fritak for tilsvarende søknader og at Kristiansand kommune følger tilsvarende praksis. 

Kommunens saksbehandler skriver videre at det er naturlig at spørsmålet tas opp igjen når eiendomsskattvedtekter for Nye Kristiansand kommune skal vedtas. 

Det er velforeningen i Ny-Hellesund som via advokat John Atle Bentsen har søkt fritak for eiendomsskatt for de 72 eiendommene som etter vedtak i 2016 er fredet. Søkernes advokat skriver i sin begrunnelse for søknaden at det er verdier av nasjonal betydning som skal ivaretas og vedlikeholdes. Videre skrives det at mange bygninger er flere hundre år gamle og kostbare å vedlikeholde. 

Opp til kommunestyret å avgjøre
Kommunestyret kan etter eiendomsskatteloven på fritt grunnlag foreta en skjønnsmessig vurdering av hvilke eiendommer som har så stor historisk verdi at de etter loven kan fritas for eiendomsskatt. Kommunestyret i Søgne har tidligere behandlet lignende søknader uten at fritak er innvilget. 

Kristiansand bystyre behandlet i desember 2017 tilsvarende tema og besluttet da å ikke gi fritak for eiendomsskatt etter den hjemmelen som er aktuell i dette tilfellet. Saksbehandler opplyser videre at fellesnemnda skal behandle sak om harmonisering av eiendomsskatt i sitt møte 25. september. 

Økonomisjefens forslag til vedtak innebærer at søknaden ikke innvilges. Formannskapet skal behandle saken i sitt møte 12. september. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken. 

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no