Video produsert av Statens vegvesen.

Slik blir nye Stokkeland bru

  Nicolai Prebensen
  12. juni 2018
  15:35

Av Samir Kolukcija, Statens vegvesen

Den 66 år gamle Stokkeland bru på fv. 456 er moden til utskifting. Den er i såpass dårlig stand at det ikke vil lønne seg å reparere og vedlikeholde den ytterligere. Dessuten har den bare ett kjørefelt og mangler helt tilbud til myke trafikanter.
Statens vegvesen har på vegne av Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet en reguleringsplan for ny bru samt sammenhengende gang-/sykkeltilbud fra krysset ved Stauslandsveien til toppen av Langeneskleiva. 

Det ble samtidig besluttet at prosjektet skulle kunne bygges ut i to byggetrinn, der første byggetrinn omfatter strekningen fra Stauslandskrysset og til og med ny bru.

Stokkeland bru ligger knappe to kilometer sør- sørøst for kommunesentrumet Tangvall i Søgne kommune. Selve planområdet følger fylkesvegen like fra krysset til Stauslandveien og sørøstover til toppen av Langeneskleiva.

Planarbeidet har hatt tre hovedmål:
  • Hjemle bygging av ny Stokkeland bru
  • Hjemle nødvendig erosjonssikring lang Søgneelva
  • Hjemle etablering av gang- og sykkelveg langs fv. 456 fra Stauslandsveien til toppen av Langeneskleiva
Det er gjort arkeologiske funn i traseen som må ivaretas, samtidig som det er forsøkt å begrense inngrep i tomter og landbruksarealer.

I Nett TV-vinduet kan du se hvordan hele strekningen inkludert selve brua er planlagt å kunne bygges.

Den nye broa over Søgne-elva på Sebbetåa slik Statens vegvesen ser den for seg. (Foto: Statens vegvesen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no