Utbyggerne må redusere høyden med en etasje dersom vedtaket fra plan- og miljøutvalget blir stadfestet av kommunestyret. Skissen viser hvordan et bygg med åtte etasjer kan se ut på den aktuelle tomta. (Foto: SPISS Arkitektur & Plan AS og Klepland AS )

Vil tillate syv etasjer i Kleplandsveien

  Jon Aamodt
  23. mai 2018
  16:11
Plan- og miljøutvalget i Søgne behandlet onsdag for andre gang detaljreguleringsplan for Kleplandsveien. Utvalget vedtok etter forslag fra MDG å tillate inntil syv etasjer i det planlagte prosjektet Tangvall Park. 


Utbygger har i sitt opprinnelige forslag søkt om å bygge inntil åtte etasjer i deler av nybygget. Da planen ble sendt ut på høring, ble det fremmet to alternative forslag til høydebegrensning. Utbyggers opprinnelige forslag med åtte etasjer og et alternativ hvor maks høyde var justert ned til seks etasjer. 
 

FrPs representant Bent L. Daland signaliserte ved starten av debatten at partiet ønsket å tillate inntil åtte etasjer som utbygger opprinnelig har søkt om. 

Vil ha «grønne tak»
MDG har hatt en prinsippdebatt angående høyder på Tangvall og har kommet til at det som en generell regel ikke bør tillates mer enn syv etasjer. MDGs representant i utvalget Yngvar Monstad fremmet derfor et forslag som tillater å bygge syv etasjer på Tangvall Park. Samtidig fremmet han forslag som pålegger utbyggerne nærmere definerte forhold som i sum blir kalt «grønne tak». Han begrunnet dette delvis med at partiet ikke tør å tillate mer enn syv etasjer når Tangvall skal fortettes. 

Daland ønsket et litt mer offensiv holdning fra utvalget og refererte til andre prosjekter under planlegging hvor det er søkt om inntil ti etasjer. Høyres Tom Løchen ville primært tillate åtte etasjer som utbygger har søkt om og hadde heller ikke problemer med å se for seg bygg med 10 etasjer på Tangvall. Han fikk støtte fra partikollega Reisvoll som innrømmet at høydediskusjonen kunne være vanskelig, men han ville likevel støtte utbyggers ønske om åtte etasjer. 

- KrF har diskutert høyder på Tangvall og vil gå for rådmannens forslag om seks etasjer, kommenterte Alle Elle som er partiets representant i utvalget, og begrunnet dette først og fremst med hensynet til naboer. 

Må sees i forhold til omgivelser
Kommunalsjef Torkjell Tofte orienterte utvalget om hvordan administrasjonen har vurdert tillatte høyder og nevnte blant annet at høyder har betydning for avstanden mellom bygninger. Ved høyere bygg må det være større avstand til omkringliggende bygninger for å opprettholde ønsket bokvalitet.

- Vi utvikler ikke bare et sentrum for næringslivet. Det skal også være et boområde for mange mennesker. Vi blir nødt til å fortette ut fra klimahensyn, og noen hus må bygges høye, sa Bjørn Egeli (Ap) som et svar på at Daland etterlyste Arbeiderpartiets syn.

- Ap støtter de modige, fortsatte Egeli og signaliserte støtte til forslaget fra Monstad.

Det var forslaget fra Monstad (MDG) som til slutt ble vedtatt med åtte mot en (KrF) stemmer i utvalget. Det er kommunestyret som tar den endelig avgjørelsen sitt møte torsdag. 

Positivt vedtak
Representant for utbyggerne Alexander Aamodt (bildet), er rimelig godt fornøyd med resultatet fra planutvalget og håper kommunestyret følger samme linje og godkjenner forslaget. 

- Vi hadde håper å kunne bygge åtte etasjer her, men synes likevel det er positivt at utvalget lander på syv, sier han.

«Grønne tak» som MDG har fått gjennomslag for, vil bety en ekstra kostnad, men utbyggerne ser miljøgevinsten som oppnås og legger til at tiltaket også vil ha en positiv visuell effekt. 

- Selv om vi ikke var helt enige angående høyder, har vi hatt et veldig godt samarbeid med kommunens administrasjon, både i denne saken og andre utbyggingssaker.  Vi føler også at vi blir hørt av politikerne, sier Aamodt og understreker at dialogen er viktig for et selskap som driver boligutvikling i kommunen. 

- Nå gjenstår det å se resultatet i kommunestyret torsdag før vi kan gå i gang for alvor med videre planer, sier Aamodt til N247 onsdag ettermiddag. Sist oppdatert 23.05.2018 klokken 16:11 av Jon Aamodt

Det er på denne tomta utbyggerne ønsker å realisere Tangvall Park så snart kommunestyret har godkjent planene. (Foto: SPISS Arkitektur & Plan AS/Kleppland AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no