Tomta hvor Tangvall Park skal bygge. Den gamle Expert-butikken i midten, innkjøringen til EXTRA til venste i bildet og Kleplandsveien til høyre. (Foto: SPISS Arkitektur & Plan AS/Kleppland AS)

Vil redusere til seks etasjer i Kleplandsveien

  Jon Aamodt
  18. mai 2018
  19:03
Plan- og miljøutvalget i Søgne skal 23. mai behandle detaljregulering av området ved den tidligere Expert-butikken i Kleplandsveien for andre gang. Da planen var til førstegangsbehandling i utvalget i september 2017 var bygningen planlagt med inntil åtte etasjer. Planen ble lagt ut på høring med to alternative høydebegrensninger og når administrasjonen nå legger fram planen til endelig godkjenning, er det med en noe redusert totalhøyde og maksimum seks etasjer i den høyeste delen av bygget. 

Lokale utbyggere
Det er de tre Søgne-bedriftene Aamodt Hus, Murisør og Mal i Sør som står bak Klepland AS. Planforslaget er utviklet av SPISS Arkitektur & Plan AS  på vegne av utbygger Klepland AS. 
 


Totalt planlegges å bygge inntil 12.000 kvadratmeter, med næring i første etasje og en kombinasjon av tjenesteyting og boliger videre oppover i etasjene. Deler av bygningen vil ha redusert høyde, men i administrasjonens innstilling er det satt en høydebegrensning som kun tillater seks etasjer i den høyeste delen. Utbygger har i sin søknad ønsket å bygge inntil åtte etasjer. Det blir nå opp til politikerne i plan- og miljøutvalget og deretter i kommunestyret å fastsette hvilke høyder som skal tillates på Tangvall. 

Flere høye bygg under planlegging
Som i andre aktuelle detaljreguleringsplaner for Tangvall har administrasjonen anført at den planlagte utbyggingen er i tråd med nasjonale føringer knyttet til fortetting i sentrum og nær kollektivtilbud og eksisterende infrastruktur. Det har kommet kommentarer til planen i høringsperioden og selv om de fleste berørte har forståelse for utbyggers ønsker om å bygge i høyden er det dette punktet som avstedkommer mest uro. 

Reguleringsplanen for «Tangvall Park» er den første i rekken av flere tilsvarende hvor høydebegrensninger på Tangvall er i fokus. Plan for Rådhusveien 36 og 38 er sendt på høring og samme dag som planutvalget behandler «Tangvall Park» for andre gang, skal også forslaget til reguleringsplan fra Haugen senter AS behandles for første gang. Det knytter seg derfor stor spenning til hva politikerne vil vektlegge når de nye planene for Tangvall skal avgjøres. 

Skisse som illustrerer hvordan utbyggerne ser for seg det ferdige bygget. (Foto: SPISS Arkitektur & Plan AS/Kleppland AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no