Skisse fra detaljreguleringen som viser nybygg med 10 etasjer mot vest og en etasje mot Rådhuset i øst. (Foto: Atelier T. Olsen og Siv.ing. A. Reinertsen/Haugen senter AS)

Nytt høyhus på Tangvall under planlegging

  Jon Aamodt
  18. mai 2018
  13:20
På vegne av Haugen senter AS er det utarbeidet et forslag til detaljregulering for et område på i overkant av 10.000 kvadratmeter knyttet til eiendommene rundt Coop Mega på Tangvall. Forslaget som skal til politisk førstegangsbehandling i plan- og miljøutvalget i mai viser nybygg med høyder som varierer fra en opp til 10 etasjer innenfor planområdet. Bygningsmassen blir en blanding av boliger, kontor og butikk, med butikker på gateplan og boliger i høyden.

Eiendommen det nå er laget reguleringsplan for ble i 2013 solgt fra familien Haugen til investeringsselskapet som i dag står som eier. Bygningsmassen har et bruttoareal på rundt 9,500 kvadratmeter og i salgprospektet ble det opplyst at eiendommen kan bygges ut ganske betydelig med  boliger og næringsarealer.


- I tråd med nasjonale føringer
- Den planlagte utbyggingen er i tråd med nasjonale føringer knyttet til fortetting i sentrum nær kollektivtilbud og eksisterende infrastruktur. Hovedspørsmålet i vurderingen av planen er hvordan konsekvensens for de omkringliggende områdene blir, skriver kommunens administrasjon i sine kommentarer til forslaget. 

Forslaget fra utbygger viser et bygg med 10 etasjer i det nordvestlige hjørnet. I tillegg er de planlagt et heis/trappehus med høyde 3,5 meter på toppen av dette. Totalhøyden på bygget nærmer seg da cirka 40 meter. Dette tilsvarer høyden som er foreslått i reguleringsplanen for Rådhusveien 36 og 38, bygningene som i dag huser blant annet Bunnpris og Restaurant Skrubbsulten. 


Bygget som i dag inneholder klesbutikken Unik, det eldste «Haugenbygget» på Tangvall, vil bli borte og arealene her inngå i et nytt bygg. Nybygget er planlagt å strekke seg betydelig nærmere rådhuset, men i dette området vil det etter planen bygges kun en etasje. 

I dag er det en parkeringskjeller på 2758 kvadratmeter under eksisterende bygg. Denne forslåes utvidet til 5373 kvadratmeter. 

Plan- og miljøutvalget behandler saken 23. mai. Administrasjonens innstilling er at planen legges ut på høring med enkelte justeringer som angår opparbeidelse av torg og lekeareal, samt dimensjonering av dekket over parkeringskjeller. 


Haugen senter slik det ser ut i dag fra parkeringsplassen nordvest for bygningene. (Foto: Arkiv: Endre Ottem)

Det eldste Haugenbygget til høyre i bildet skal rives. Bygget midt i bildet er foreslått i fire etasjer. (Foto: Arkiv: Endre Ottem)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no