Økonomisjef i Søgne kommune Børre Andreassen gav formannskapet en orientering om en veldrevet kommune. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

- Enhetene i Søgne leverer igjen gode resultater

  Jon Aamodt
  16. mai 2018
  17:44
Formannskapet i Søgne fikk onsdag presentert årsmeldingen for 2017 og det var et godt resultat rådmann Kim Høyer Holum og økonomisjef Børre Andreassen kunne legge fram. Et netto driftsresultat på 3,3 prosent er langt over den nasjonale anbefalingen på 1,75 prosent. I tillegg viste også regnskapet et mindreforbruk på 27,7 millioner kroner. Dette er midler kommunestyret nå kan disponere til andre formål og som administrasjonen påpeker vil komme godt med når store investeringer i skole og omsorgsboliger skal gjennomføres de neste årene. 

Økonomisjefen fortalte i sin gjennomgang at de 11.342 innbyggerne fortsatt finner det attraktivt å bo i Søgne, og selv om det har vært lav vekst i befolkningen de siste årene, forventes denne å stige, ikke minst når ny E39 står ferdig om få år. Han kommenterte også at det er meget stor trivsel blant de ansatte i kommunen. 

Fra 0 til 137 millioner
Kommunens disposisjonsfond som i 2008 stod i nærmest null er i dag bygget opp til rundt 137 millioner kroner og vil være av stor betydning for kommende investeringer. De kommunale enhetene hadde samlet noe merforbruk enn budsjettert i 2017, men økonomisjefen mener likevel det er god kontroll i enhetene totalt sett. Kommunens gode økonomi gjenspeiles også i kommunebarometeret for 2017 der Søgne ligger på plass nr 14. 

- Det er en kommune som går veldig godt, sa rådmannen i sin innledning til formannskapet. 

- Til samfunnsnyttige formål
Den gunstige situasjonen har ført til at Nygård og Lunde skole ikke trenger å dra med seg merforbruket fra 2017 inn i 2018. Dette ble til etter et forslag fra partiene Venstre, Høyre, FrP og KrF. 


Venstreleder Arild Berge ønsket at man allerede nå gjorde som Songdalen og bevilget midler til samfunnsnyttige prosjekt. 


Han fremmet forslag om å bevilge tre millioner kroner til opparbeidelse av nye turveier og turstier og til vedlikehold av eksisterende. Flere av formannskapspolitikerne signaliserte støtte ti Berges forslag, men etter en kort debattrunde landet Berge på å utsette forslaget til kommunestyret skal behandle revidert budsjett. Det vil trolig skje allerede i neste kommunestyremøte, og da kan vi forvente flere innspill om fordeling av kommunale penger. 

- Det er gledelig å se at enhetene igjen leverer et godt stykke arbeid. Innbyggerne gir også uttrykk for at de er fornøyd med tjenestene kommunen leverer. Sammen med de gode plasseringene vi oppnår på kommunebarometeret, viser dette at Søgne er en veldrevet kommune, sier rådmann Kim Høyer Holum i en kommentar til N247 onsdag. Arild Berge (V) ønsket at formannskapet skulle gi tre millioner kroner til turveier i Søgne, men utsatte forslaget til kommunestyret skal behandle revidert budsjett. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no