Skolen i Songdalen tilfredsstiller allerede de nye kravene til lærertetthet, men kommunen får likevel midler til ekstra lærere fra høsten 2018. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

RNB: 700 millioner til flere lærerstillinger

  Jon Aamodt
  15. mai 2018
  14:49
I revidert nasjonalbudsjett (RNB) bevilger regjeringen 700 millioner kroner for å finansiere rundt 2.300 lærere i grunnskolen. Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 bedt om at det innføres en norm for lærertetthet på skolenivå – lærernormen, og at den skal innføres allerede nå fra høsten 2018.

I et informasjonsskriv til pressen skriver Høyres stortingsgruppe at det til høsten innføres et nasjonalt krav til antall lærere i skolen. Da skal det i gjennomsnitt ikke være mer enn 16 elever per lærer på 1.-4. trinn. For 5.-10. trinn skal taket være 21 elever per lærer. Regjeringen foreslår å gi kommunene en samlet øremerket bevilgning på 700 millioner kroner høsten 2018, for å oppfylle lærernormen. Pengene vil finansiere om lag 2 300 lærere høsten 2018. 

Tilgodeser alle kommuner
Dette betyr at det blir færre elever per lærer. Av de 700 millionene, fordeles 500 millioner til alle kommunene etter den eksisterende delkostnadsnøkkelen for grunnskolen. 200 millioner kroner fordeles kun til kommuner som trenger flere lærerårsverk enn det som kan dekkes av de 500 millioner kronene. En del kommuner har satset mye på å rekruttere lærere og styrke lærertettheten nettopp for de yngste barna. Disse vil ikke bli «straffet» for å ha høy lærertetthet ettersom 500 millioner kroner fordeles etter objektive kriterier og ikke etter hvor mange lærere skolen har. 

- Vi synes det er riktig å fordele kompensasjon for lærernormen også til de kommunene som allerede oppfyller normen. Når kommuner har prioritert skole med egne midler, er det rettferdig at også disse får en andel av kompensasjonen.

Lokale effekter
Søgne mangler 3,7 årsverk for å innfri den nye normen. Kommunen blir tilgodesett med 1,217,000 kroner som skal gi fire nye årsverk i skolene fra høsten 2018. Songdalen mangler ingen lærere i forhold til kravene, men får likevel 753.000 kroner som skal gi rom for 2,5 nye årsverk. Til sammenligning mangler Kristiansand i dag 43,2 årsverk. Dette blir kompensert med over 15 millioner i statlig tilskudd og skal dekke 51 nye årsverk. 

Etter planen skal tilskuddet innarbeides i ordinære rammetilskudd til kommunen fra 2020, men inntil ny fordelingsnøkkel er klar vil det bli gitt øremerkede midler til å dekke kommunens ekstra kostnader. Regjeringen bevilger 700 millioner kroner i RNB for å finansiere rundt 2.300 lærere i grunnskolen fra høsten 2018 (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no