Avdelingsleder Dag Morten Frantzen og organisasjonssjef Gustav Skretting velger nå å si fra om det de mener er en uholdbar arbeidssituasjon i håp om at alle kan få det arbeidsmiljøet de har krav på. (Foto: Arki/montasje: Nicolai Prebensen)

- Vi har gjort så godt vi kunne, internt

  Jon Aamodt
  20. mars 2018
  11:20
I kommunestyremøtet 15. februar stilte kommunestyrerepresentant Jan Stubstad (Uavh) spørsmål til dagsorden under åpningen av møtet. Han refererte til dokumenter sendt partienes gruppeledere og spurte om disse var en del av sak som skulle behandles av kommunestyret. I følge Stubstad skulle dette være dokumenter fra blant annet Gustav Skretting, Dag Morten Frantzen, en medarbeider i arkivet og et verneombud. 

Ordfører Astrid Hilde (Ap) svarte at omtalte dokumenter ikke var å anse som underlag til dagens sakskart da de ikke var  sendt ut av ordfører. I brevet der 11 av kommunestyrerepresentantene anmoder om lovlighetskontroll av vedtak gjort i samme møte, bekreftes at et av de omtalte dokumenter er sendt av kommunens verneombud.

- Har prøvd å få arbeidsro
Avdelingsleder Dag Morten Frantzen og organisasjonssjef Gustav Skretting er nevnt som to av avsenderne til de omtalte dokumenter. De bekreftet at det er sendt flere interne skriv som påpeker arbeidsforholdene i administrasjonen. Nå snakker de for første gang ut og sier begge til N247 at de har prøvd å ta ting internt først og fremt for å ivareta alle ansatte og få arbeidsro. De føler nå at det er nok og vil ikke bli mistenkeliggjort for å ha andre motiv enn å gjøre en god jobb. De velger nå å si fra om det de mener er en uholdbar arbeidssituasjon i håp om at alle kan få det arbeidsmiljøet de har krav på.

Frantzen kom inn som nytilsatt i 2016 for å styrke ledelsen i administrasjonsavdelingen. Historikken som ligger før denne tiden kjenner han bare gjennom omtale, og han understreker at det som nå blir tatt opp ikke er relatert til personer eller hendelser i den rettssaken som nylig har funnet sted.

Både Skretting og Frantzen sier klart at det påvirker arbeidsmiljøet når det blir så mye medieomtale over lang tid og sier de ansatte nå fortjener en sjanse til å gå videre.

- For oss ledere og ansatte er dette først og fremst en arbeidsplass vi virkelig bryr oss om og ofrer mye for. Det er ingen andre arbeidsplasser som til de grader er blitt fulgt så tett i alt de foretar seg, og vi prøver bare å gjøre en god jobb og har ingen ting å tjene på å skape problemer, sier Frantzen. 

- Tiden er inne for å snakke hverandre opp
- Her må rett og slett alle forstå sine roller i bildet og ikke blande seg i alle detaljer. Vi må ville hverandre godt og slutte å lete etter feil. Tiden er inne for å snakke hverandre opp og komme videre. Alle kan gjøre en feil, men vi trenger ikke lage store saker av dette. De mange dyktige ansatte i administrasjonen og spesielt i arkivet i denne forbindelse, har sin yrkesstolthet, men når det stadig kommer fram ting i media rundt arkivhåndtering, føler de seg mistenkeliggjort for ikke å gjøre jobben sin, sier Skretting og legger til at den formidable jobben de gjør heller burde applauderes. 

- Det er vanskelig å jobbe i et miljø der ordfører behandler ansatte på en måte som hun har vist. Alle ansatte, også ledere, har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø, men det blir det ikke når vi har en ordfører som arbeider på en slik måte, sier Skretting. 

- Handlet om å ivareta en ansatt
Organisasjonssjef Gustav Skretting sier til N247 at det i saken som er behandlet av kontrollutvalget i første rekke var viktig å ta vare på en ansatt som er blitt offer for en måte å opptre på som er svært alvorlig for hele arbeidsmiljøet.

- For oss handlet det ikke om å ta ut et dokument av arkivet, men å ivareta den ansatte på forsvarlig vis. Dokumentet ble tatt vare på og kunne tilbakeføres etterpå. Dette har ikke blitt vektlagt og vi har blitt kritisert for dette, men vi var nødt til å gjøre noe i den situasjonen. Kontrollutvalgets måte å opptre på har vært urimelig. Vi har ikke kommet til orde for å forklare hvorfor vi gjorde som vi gjorde, nemlig å ivareta den ansatte. Utover dette hadde vi ingen baktanke, og det tror jeg flere politikere har forstått. Vi blir oppfordret til å si fra, og da må vi ikke kritiseres når vi gjør det, sier Skretting. 

Han legger til at det er mange flinke ansatte som ikke fortjener den belastningen de nå opplever, både arbeidspresset de pålegges og i tillegg belastningen med stadig medieomtale. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Kan ikke fortsette å behandle ansatte slik
- Min person betyr ikke noe i dette, men kommunen skal fortsatt være en kommune i to år og vi kan ikke holde på å behandle ansatte slik som det er blitt gjort her, sier han.

- Det er veldig drastisk når organisasjonssjefen sier opp sin stilling. Vi har prøvd å ordne opp internt og ikke diskutere personalsaker offentlig, men nå blir vi tillagt meninger vi ikke har og da kan vi ikke sitte stille, sier Dag Morten Frantzen. 

Frantzen sier at han sendte en mail til ordføreren samme kveld som det ble holdt møte i kontrollutvalget der utvalget konkluderte med lovbrudd. Skretting legger i den forbindelse til at utvalgets konklusjon ikke var i tråd med anbefalingen fra sekretariatet som hadde konkludert med at saken skulle tas til orientering. 

- Må si fra nå
- Jeg føler at ordføreren tillegger meg holdninger jeg ikke har og hun bruker media for å få fram sitt syn på en måte som vi i administrasjonen ikke ønsker å være en del av. Jeg føler heller ikke at jeg får forståelse for den jobben vi gjør og tror ikke det er mulig å få tilbake et godt arbeidsmiljø dersom hun fortsetter å kjøre over ansatte i administrasjonen. 

Som kjent har Skretting sagt opp sin stilling som organisasjonssjef. Skretting sier til N247 at han har informert den politiske ledelsen om sitt syn på ordførerens opptreden, en oppførsel han aldri tidligere i sin lange karriere har vært ute for. 

- Vi må bare si fra om dette nå. Alle må få det arbeidsmiljøet de har krav på, sier Skretting og henstiller til politikerne om å sørge for at dette ordnes opp i så fort som overhodet mulig.   

Ordfører Astrid Hilde svarer
- Det er leit at Gustav Skretting og Dag Morten Franzen opplever at det er jeg som ødelegger arbeidsmiljøet i avdelingen. Utsendelsen fra Gustav Skretting til gruppelederne er sendt utenfor sakslisten og uten ordførers kjennskap. Dette skrivet er, slik jeg ser det, en omkamp på kontrollutvalgets saksbehandling og inneholder kritikk av ordførers håndtering av saken. Dette er kritikk som i det alt vesentligste, gjentas i artikkelen her, sier Hilde.

Hun sier videre at skrivet  inneholder påstander om kontrollutvalgets saksbehandling og ordførers håndtering av en konkret sak. Kontrollutvalget har konstatert lovbrudd i administrasjonsavdelingen og  fant ikke noe kritikkverdig ved ordførerens opptreden i saken.

Ønsker granskning
- Kritikken av ordfører som kommer frem her i artikkelen er likevel ikke kun begrenset til denne ene saken. Påstandene er vage, generelle og ikke konkretiserte påstander og det er derfor vanskelig for meg å ta stilling til hva dette gjelder. Beskrivelsen av forholdene jeg skal være årsaken til er likevel så alvorlig formulert at jeg mener at forholdene rundt min person og angivelig håndtering av ansatte bør granskes og jeg har allerede i sist formannskap bedt om en uavhengig juridisk granskning, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet. 
- Viser en granskning at jeg har gjort noe feil og kritikkverdig skal jeg selvsagt beklage dette. Hvis min håndtering av ansatte påvirker miljøet i administrasjonsavdelingen ytterligere negativt er dette svært alvorlig og kommer på toppen av de forhold om fryktkultur som allerede er avdekket i dommen som Søgne kommune tapte før jul, sier ordfører Astrid Hilde. (Foto: Arkiv Nicolai Prebensen). 

-Det må likevel være lov, også for en ordfører, å si i fra om lovbrudd når dette oppdages. Og det må være innenfor å melde til kontrollutvalget om alvorlige lovbrudd og om manglende rolleforståelse og be om avklaringer i forhold til dette. Det klages på dårlig dialog mellom ordfører og ansatte. Ordfører har primært sin dialog igjennom rådmann og rådmannens ledergruppe og har svært begrenset kontakt med andre ansatte. Det er ikke ordførers ansvar å være leder for ansatte i kommunen og ha dialog med ansatte der. En ordfører skal ikke blande seg inn i rådmannens ansvarsområde. Kontrollutvalget kontrollerer administrasjon og ordfører. Det er derfor heller ikke naturlig for en ordfører å gå i dialog med administrasjonen om opplysninger som kontrollutvalget har bedt om å få. Det har vært ulike oppfatninger om denne rolleforståelse som har ført til uenighet mellom organisasjonssjefen og meg, slik jeg ser det, sier Hilde. 

Hun legger til at når kontrollutvalget påpeker lovbrudd er det rådmannens oppgave å sørge for at de feil og mangler som er påpekt rettes opp i, og at man ikke fortsetter å gjøre de samme lovbruddene videre. Dokumentene som er sendt ut, viser likevel manglende aksept for kontrollutvalgets konklusjoner i saken. 

- Dette er i seg selv en svært oppsiktsvekkende håndtering av et uavhengig kontrollutvalgs konklusjoner om lovbrudd, sier ordføreren til slutt i sin kommentar. 
Sist oppdatert 20.03.2018 klokken 11:38 av Jon Aamodt

- Vi må ville hverandre godt og slutte å lete etter feil. Tiden er inne for å snakke hverandre opp og komme videre, iser organisasjonssjef Gustav Skretting til N247. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

- Vi har prøvd å ordne opp internt og ikke diskutere personalsaker offentlig, men nå blir vi tillagt meninger vi ikke har og da kan vi ikke sitte stille, sier Dag Morten Frantzen. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no