PRESSEMELDING
Ti av kommunestyrets representanter ber Fylkemannen vurdere lovligheten av vedtak som ble fattet av kommunestyret 15. februar. (Foto: Nicolai Prebensen)

Ber om lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak

  Jon Aamodt
  06. mars 2018
  15:35
- I dag har jeg mottatt krav om lovlighetskontroll av sak i Kommunestyret 15.02.2018 PS 22/18, dette etter kontrollutvalgets anmodning.

- Jeg har i dag bedt Fylkesmannen om å vurdere å ta et initiativ til lovlighetskontroll etter koml §59 nr 5, slik at saken kan belyses før kommunestyrets behandling av klagen for oversendelse til fylkesmannen, skriver ordfører Astrid Hilde i en pressemelding tirsdag.

Ber Fylkesmannen vurdere
Det er Knut Henriksen, Aslaug Bakke, Heidi Johansen, Pål Henden, Paul Magne Lunde, Astrid M. Hilde, Magne Haugland, Kristin Upsal alle fra Arbeiderpartiet pluss Jan Stubstad (Uavhengig), Bjarne Bentsen Lieng (Sp) og Sigrun Sæther (KrF) som har underskrevet kravet om lovlighetskontroll.

I kravet skriver de elleve representantene at vedtaket det ønskes lovlighetskontroll av er følgende:

«Søgne Kommunestyre mener at alle kommunens ansatte skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Kommunestyret ser at saker kan behandles/håndteres på flere ulike måter. Kontrollutvalget må gjøre sine vurderinger, men det må sikres en god dokumentasjon av de vurderinger som gjøres. Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse til orientering».

Det påklages etter reglene i kom. §59.4 bokstav a) og c) «Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen. a) er innholdsmessig lovlig..c) er blitt til på lovlig måte.»

Ved møtets begynnelse ble det anført merknader til innkallingen. Følgende er protokollført:

«Merknader til sakslisten og innkallingen,
Reps. Stubstad (uavh) stilte spørsmål om e-post sendt til kommunestyrets medlemmer og dokumenter sendt til gruppeleder var en del av dagens sakskart.

Ordfører Hilde (AP) redegjorde for at dokumentene ikke var å anse som underlag til dagens sakskart siden dokumentene ikke var sendt ut fra ordfører»

Søgne Kontrollutvalg behandlet saken i møtet 1.03.2018 og fattet følgende vedtak:

«Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å ta et initiativ til lovlighetskontroll av PS 22/18 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 1/18, Oppfølging av innkommet varsel - sletting i arkivet, behandlet i kommunestyret 15.02.18». 

I tillegg fremkommer at kontrollutvalget på bakgrunn av behandlingen i denne og andre saker nå har bedt kommunestyret om fritak for sine verv. Det vises til vedtaket i KU 1.03.18 som lyder:

«Vedtak
Gjennom kommunestyrets siste behandling av kontrollutvalgets oversendelsessak nr. 22/18 ser kontrollutvalget på dette som mistillit fra kommunestyrets side. På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å trekke seg og anmoder kommunestyret om å velge nytt kontrollutvalg.»

Vi ber fylkesmannen vurdere om vedtaket fattet i kommunestyret 15.02.18 i sak 22/18 har blitt påvirket av dokumenter sendt utenom sakslisten (jfr kommuneloven §32) og hvorvidt dette er en feil som har hatt innvirkning på vedtakets innhold etter fvl §41. Videre ber vi Fylkesmannen vurdere hvorvidt det etter påviste lovbrudd er innenfor regelverket å kun ta saken til orientering uten å foreslå eller iverksette tiltak. 
Sist oppdatert 06.03.2018 klokken 21:19 av Jon Aamodt

Ordfører i Søgne Astrid M. Hilde (Ap) har tirsdag sendt ut pressemeldingen om lovlighetskontroll. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no