I dette området planlegges en tursti på vestsiden av Lundeelva. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

Utbygging av Leireheia opp til endelig godkjenning

  Jon Aamodt
  27. feb 2018
  21:07
Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling står bak forslaget til områderegulering for Leireheia som plan-og miljøutvalget i Søgne kommune skal behandle for andre gang i sitt møte 28. februar.

Planen var til førstegangsbehandling i mars 2017 og ble lagt ut på høring etter dette. Nå kommer planen til endelig godkjenning etter at høringen er over og det er foretatt mindre justeringer i den opprinnelige planen.

I forslaget som legges fram for utvalget er det tre alternative forslag for det eksisterende området i Kariveien. Administrasjonen foreslår at det ikke skal tillates en vesentlig fortetting her, noe som ville vært i strid med gjeldende kommunedelplan. 

Totalt inntil 376 nye boenheter
Ferdig utbygget er det planlagt 376 nye boenheter i Leireheia. I første omgang åpnes det for å starte bygging i de nordligste delene av heia med utbygging av delfelt som vil gi plass til totalt 101 nye boenheter fordelt på eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger. I tillegg til dette tallet kommer eventuelle sekundærleiligheter eller utleieleiligheter, 

Planen inneholder en vesentlig oppgradering av eksisterende infrastruktur og nødvendig nye tekniske anlegg.

Tursti ved Lundeelva
Administrasjonen har tidligere knyttet en del kommentarer til hvordan kravet om tursti langs elva kan realiseres. Grunneiere langs elva har ikke uten videre vært villig til å avstå grunn til dette formålet. Det er kommet forslag om enkelte endringer, blant annet å legge stien noe lenger bort fra elvebredden, for å ikke komme i konflikt med grunneieres interesser knyttet til elva. Dette er ivaretatt i den reviderte planen og grensen for reguleringsområdet er trukket inn fra elvebredden. 

Gigantutbygging
Åpning av Leireheia føyer seg inn i rekken av store boligprosjekter i Søgne og området Kjellandsheia, Leireheia/Ausviga. I følge dokumentene som er utarbeidet til plan- og miljøutvalget vil det totale antall boenheter i de nye områdene være i størrelsesorden +/- 2.000 enheter.


- Området Leireheia er snart klart for andre gangs politisk behandling. Vi håper på salgstart for tomtene i løpet av sommeren eller tidlig høst 2018, sier prosjektutvikler Svein K. Sekkingstad hos utbygger Hellvik Hus Søgne til N247.

Kartet viser hel området Leireheia. Det er den nordligste delen som skal bebygges med 101 boenheter i første omgang. (Foto: Asplan Viak/Helvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no