Inntil 10 etasjer over bakken og mulighet for parkering i flere plan under bakken. Slik kan denne delen av Tangvall bli dersom detaljreguleringsplanen som fremmes blir vedtatt. (Foto: Prosjektgruppen/Strek Arkitekter AS)

Slik kan det bli på Tangvall

  Jon Aamodt
  22. feb 2018
  16:00
Kommunedelplanen for Tangvall legger til rette for fortetting og høy arealutnyttelse i tråd med nasjonale føringer knyttet til utbygging i sentrumsområder og i nær tilknytting til kollektivknutepunkt. Med dette som utgangspunkt er det utarbeidet et forslag til detaljregulering for området Rådhusveien 36-38. 

Vil bygge høyt
Inntil 10 etasjer over bakken og mulighet for parkering i flere plan under bakken. En delvis sammenhengende bygningsmasse i de nedre etasjer beregnet for butikk, servering og annen næringsvirksomhet, supplert med boligenheter i etasjene over, er noe av det som ønskes lagt ut på høring når Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune møtes siste dagen i februar. 

Det er Prosjektgruppen AS og Strek Arkitekter AS som på vegne av Mur i Sør Eiendom AS, Rådhusveien 36 AS og Søgne kommune har utarbeidet detaljreguleringen for området som i dag består av bygget som huser Bunnpris Søgne og nabobygget hvor restaurant Skrubbsulten regjerer på gateplan. I tillegg omfatter planen deler av det som i dag benyttes til parkeringsplass fra Bunnpris og foran Gave & Interiørhuset. Også nedkjøringen til dagens parkeringskjeller berøres av planen. 

I oversendingen fra kommunens administrasjon til plan- og miljøutvalget kommenteres det at planområdet omfatter sentrumsområder hvor det er forventet en høy utnyttelse uten at det er sagt noe konkret om hvilke høyder som er tillatt. Videre skrives:

- Det er ønskelig å ha en høy utnyttelse i sentrum av Tangvall for å legge til rette for at flere kan bo og jobbe nær kollektiv- og tjenestetilbud. I tråd med nasjonale føringer om å bygge tett nær kollektivknutepunkt for å legge til rette for reduserte klimagassutslipp, anbefales det at planen legges ut på høring slik den foreligger. Det ønskes i høringen spesielt innspill på høyder og plassering av bebyggelsen med tanke på konsekvenser for omkringliggende områder.

Et mer urbant sentrum
Utbyggerne skriver i sitt sammendrag av planen at den er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende kommunedelplan for Tangvall som har som mål å styrke Tangvall sentrum som et levedyktig og godt sentrumsområde og boområde. De ønsker å legge til rette for en utvikling der større regionale bedrifter skal kunne etablere seg på Tangvall ved å tilby attraktive kontorplasser i tilknytning til gode møte og bespisningsfasiliteter nær opp til et kollektivknutepunkt og hovedferdselsåren vestover fra Kristiansand. 

Plan- og miljøutvalget skal behandle saken 28. februar før den eventuelt legges ut til offentlig høring.

Skisse som viser mulig plassering av ny bygningsmasse på Tangvall. (Foto: Prosjektgruppen/Strek Arkitekter AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no