Kommunestyresalen i rådhuset onsdag.

Formannskapsmøtet live onsdag morgen

  Nicolai Prebensen
  16. jan 2018
  23:35
Onsdag morgen klokken 09.00 starter det første formannskapsmøtet i Søgne komune i 2018. Møtet sendes live på N247 via kommunens streamingstjeneste.

Saker til behandling onsdag er:
 • PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 29.11.17
 • PS 2/18 Referatsaker formannskapet 17.01.18
 • RS 1/18 Høringssvar til forslag til ny lov om Tros- og Livssynssamfunn
 • RS 2/18 Referat fra evalueringsmøte etter flom 29.09.17 - 03.10.17
 • RS 3/18 Regionplan Agder 2030 - oppstart av planarbeid og høring av planprogram - frist 01.03.18
 • RS 4/18 Høring - Planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-plan)
 • RS 5/18 Debatthefte 2018 - KS spør
 • RS 6/18 Presisering og ny utsatt høringsfrist - Strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme - hatkriminalitet - sårbare samfunn
 • RS 7/18 Forespørsel om egen buss for elevtransport fra Birkelid til språkkafeen på rådhuset i Søgne
 • PS 3/18 Referatsaker formannskapet 17.01.18 - u.off
 • RS 8/18 Søknad om tilskudd ***** ***** ***** ** Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.2
 • PS 4/18 Melding om - ***** ***** ***** ***** ***** Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.
 • PS 5/18 Godkjenning av handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø
 • PS 6/18 Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020
 • PS 7/18 Evaluering av KommuneTV løsningen og spørsmål om utvidelse av utvalg som har sendinger.
 • PS 8/18 Avtale om grunn mellom Bjørn Arild Stea og Søgne kommune
 • PS 9/18 Valg av politisk representant til styringsgruppe Langenesveien og Hølleveien
 • PS 10/18 Felles kommunal klimastrategi for Region Kristiansand iht. "Klimaveikart Agder"
 • PS 11/18 Kommuneplanens samfunnsdel - Søgne mot 2030
 • PS 12/18 Eventuelt formannskapet 17.01.18

Ordfører Astrid Hilde leder formannskapet i Søgne kommune. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no