Kirkeloven sier at det skal være ett fellesråd i hver kommune. Når Kristiansand, Søgne og Songdalen slås sammen til en kommune 01.01.20, innebærer dette at fellesrådene i de tre kommunene blir slått sammen til et felles organ. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Vil tildele kirkelig fellesnemnd 1,7 millioner til sammenslåing

  Jon Aamodt
  15. jan 2018
  13:42
De kirkelige fellesrådene i Kristiansand, Søgne og Songdalen skal på lik linje med kommunene slå seg sammen til ett felles organ fra 1.1.2020. Midlene Nye Kristiansand har mottatt fra sentrale myndigheter skal også dekke kostnader til denne sammenslåingen og kirkelig fellesnemnd har søkt om 3,8 millioner kroner av beløpet på 46,1 millioner som er tildelt kommunene.

Arbeidsutvalget i Nye Kristiansand har vurdert søknaden og innstiller til fellesnemnda at det bevilges en engangsstønad til kirkelig fellesnemnd på 1,7 millioner kroner. 

Omfattende omstilling
I sin søknad skriver kirkelig fellesnemnd at det kreves omfattende omstilling for den kirkelige virksomhet og at fellesråd, menighetsråd, ansatte, folkevalgte brukere og andre samarbeidspartnere blir berørt. De skriver videre at det er behov for å foreta en kartlegging av oppgaver og fagområder innen eksempelvis IKT, økonomisystemer, elektronisk arkiv med mer. Det er ønskelig å tilsette en prosjektleder i 50 prosent stilling i perioden 2018-2019, noe som er kostnadsberegnet til kroner 700.000 per år. I tillegg vil det være et stort behov for møter og utredningsarbeid. Totalt er det beregnet en kostnad på kroner 3,8 millioner i toårsperioden fram til 2020. 

Videre skrives det i søknaden at når kartlegging og utredning er gjennomført, kan det være behov for innføring av nye systemer og at man vil komme tilbake til eventuelle behov når tilråding foreligger. 

Den kirkelige fellesnemnda viser til andre kommunesammenslåinger hvor tildelte midler har vært lavere enn behovet tilsier. De skriver at midler tildelt kommunene Sandefjord, Asker og Drammen er underdimensjonert og utilstrekkelige til å gjennomføre en god prosess. 

Må dekke deler over eget budsjett
Arbeidsutvalget i Nye Kristiansand skriver i sin saksutredning at dersom de statlige midlene som er mottatt skal fordeles etter samme mal som kommunenes driftsmidler fordeles ville engangstilskuddet til kirkelig fellesnemnd blitt kroner 600.000.

Videre har utvalget sett på erfaringer fra andre kommuner i samme prosess og sammenlignet med hvor stort tilskudd som er gitt per innbygger i de nye kommunene. Ved de tre sammenslåingene i Drammen, Asker og Sandefjord varierer tilskudd per innbygger fra kroner 13,60 til kroner 20.00. Programleder for Nye Kristiansand har på denne bakgrunn innstilt på en stønad på kroner 15,50 per innbygger. Dette gir totalt en utbetaling på kroner 1,7 millioner til den kirkelige fellesnemnda. 

Programlederen sier i en sluttkommentar at de statlige midlene som er tildelt Kristiansand, Søgne og Songdalen ikke dekker alle kostnader ved sammenslåingen. Hun forutsetter at de kirkelige fellesrådene er i en tilsvarende situasjon og mener at også disse må påregne å dekke deler av sammenslåingskostnader innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Avgjøres i fellesnemnda 
Det er fellesnemnda som fatter vedtak i saken og det vil trolig skje når nemnda har sitt neste møte 30. januar. 

Kirkeloven sier at det skal være ett fellesråd i hver kommune. Når Kristiansand, Søgne og Songdalen slås sammen til en kommune 01.01.20, innebærer dette at fellesrådene i de tre kommunene blir slått sammen til et felles organ. (Foto: Greipstad menighet)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no