Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har stadfestet Songdalen kommunes faktura i oppmålingssak. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Songdalen: Fylkesmannen stadfester oppmålingsgebyr etter klage

  Jon Aamodt
  13. jan 2018
  17:19
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har omgjort sitt vedtak fra november 2017 og stadfester nå Songdalens kommunes vedtak om oppmålingsgebyr på kroner 46.026.

Gebyret ble fakturert i mars 2017 etter at det ble foretatt en oppmålingsforretning etter martrikkelloven på en eiendom i Songdalen. Det er Søgne kommune som etter avtale gjennomfører oppmålingen etter en samarbeidsavtale mellom de to nabokommunene. Gebyrer innenfor denne sektoren skal fastsettes etter selvkostprinsippet, det vil si at kommunen skal ta betalt det samme som arbeidet faktisk koster og ikke ha fortjeneste. 

Grunneier klaget
Grunneieren mente gebyret var for høyt og hadde kontakt med kommunen i flere omganger i perioden mars-april, før det ble sendt en formell klage i mai. Songdalen kommune svarte grunneier i et nytt brev 16. mai hvor de opplyste at klagen ikke ble tatt til følge. Grunneier sendte senere samme måned saken videre til fylkesmannen.

Fylkesmannen skriver i et brev til kommunen datert i august 2017 at man undrer seg over at kommunen ikke har forberedt klagesak for oversending til Fylkesmannen og ber om at dette blir gjort i det de minner om at grunneier har anledning til å klage på vedtaket. Det henvises og til prinsippene om selvkost i fylkesmannens henvendelse til kommunen.

Feil hos Fylkesmannen
30. november sendte Fylkesmannen svar til Songdalen kommune. Her ble kommunens vedtak om gebyr opphevet fordi Fylkesmannen mente det ikke forelå nødvendig dokumentasjon på at gebyret var fastsatt i henhold til prinsippene om selvkost. Dette viste seg å være feil ettersom denne dokumentasjonen allerede var oversendt fylkesmannen, men ved en feil var dette ikke blitt korrekt registrert hos mottaker. Få dager senere varslet derfor Fylkesmannen i et nytt brev at vedtaket av 30. november kunne bli omgjort.

Omgjør eget vedtak
Etter en grundig vurdering hvor det er tatt hensyn til innsendt dokumentasjon og også til relevante rettskilder, konkluderer fylkesmannen med at det er lagt frem tilfredsstillende dokumentasjon på at gebyret er i samsvar med prinsippet om selvkost. På denne bakgrunn omgjøres vedtaket av 30.11 og kommunens vedtak om oppmålingsgebyr stadfestes. 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er et nytt enkeltvedtak som kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no