Sommeren 2017 fikk beboere langs Hølleveien besøk av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som ville se på forholdene ved fylkesveien. På bildet er fra venstre: Fra venstre: Siv Anita Eftestad, Merethe Svendsen, Ole Eftestad, Christian Eikeland (FrP) og startsråd Ketil Solvik-Olsen (FrP). (Foto: Nicolai Prebensen)

Oppstart på Hølleveien høsten 2019

  Nicolai Prebensen
  11. jan 2018
  14:51
Vest-Agder fylkeskommune har nedsatt en styringsgruppe for veiprosjektene fv 456 Hølleveien og ny bro over Søgneelva, Stokkeland bru. Styringsgruppen består av representanter fra Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) og Statens vegvesen. I tillegg skal en representant fra Søgne kommunes administrasjon sitte som observatør i prosjektet, et arbeid som ivaretas av kommunalsjef Torkjell Tofte. Formannskapet skal 17. januar i tillegg ta stilling til om politikerne i kommunen skal være representert med en person som observatør i styringsgruppen.

- Må flytte på en liten del av Søgneelva
 
Tidsplan
I innstillingen beskriver gruppen tidsplan og ressursbehov i begge prosjektene og skriver at reguleringsplanen for fv 456 Hølleveien skal vedtas i løpet av våren 2018. Det fysiske arbeidet planlegges å starte høsten 2019 og ferdigstilles ett år senere.

Reguleringsplanen for fv 456 Stokkeland bru skal vedtas i løpet av sommeren 2018, og det fysiske arbeidet skal ha oppstart våren 2019 med ferdigstillelse 2020.


- Befaring
- Jeg vet at styringsgruppen har vært på befaring og planleggingen er godt i gang, sier SAM-utvalgets leder Christian Eikeland (bildet) til N247 torsdag ettermiddag.

- Nå er ikke midlene bevilget enda, men dette kommer når reguleringplanene er klare. Det har vært en del utfordringer med grunnforholdene på Sebbetåa/Stokkeland i tillegg til omfattende arkeologiske registreringer i området og av den grunn har Statens vegvesen fått bestilling på å utrede alternative muligheter og få klarlagt hva som er mulig på stedet.

- Når det gjelder Hølleveien mener jeg at det nå står på om det skal bygges en rundkjøring i krysset Hølleveien/Tangvallveien eller ikke. Ut over dette er mye av planleggingsarbeidet ferdig, sier Eikeland.


Prosjektet
I innstillingen fra rådmannen beskrives prosjektet på Hølleveien slik:

«Prosjekt Fv 456 Hølleveien omfatter regulering og oppgradering av eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv 456 mellom Tangvall og Stauslandsveien, samt etablering av ny gang- og sykkelveg på den delen av strekningen hvor det ikke finnes et slikt tilbud i dag. Prosjektet vil dermed skape et moderne og sammenhengende gang- og sykkelnett i området. Prosjektet skal se på løsninger som er tilpasset lokale forhold og behov, med fokus på trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende. Samtidig må tilkomst til skole, boligområder og Linnegrøvan industriområde løses på en god måte». 

«Løsninger skal finnes i samarbeid mellom Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune og Søgne kommune. Den nye GS-vegen vil være skoleveg og bidra til at flere elever enn i dag kan gå eller sykle til skolen».
Sist oppdatert 11.01.2018 klokken 15:47 av Nicolai Prebensen

Selv sent på ettermiddagen kan det være problematisk for voksne å krysse Hølleveien. Siv Anita Eftestad med Alexander (4 år) og Terje Eftestad med Joachim (8 år) måtte vente lenge før de tok sjansen på å komme trygt over. (Foto: Jon Aamodt)

Planskisse på hvor den nye traseen på Langenesveien skal gå. Den svarte markeringen viser området hvor en liten del av Søgneelva må flyttes for å få gjennomført prosjektet. (Foto: Kart med tillatelse fra Kystverket/N247)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no