- Det kan se ut som momskompensasjon i slike avtaler kan slå urimelig ut for noen prosjekter, sier ordfører i Søgne Astrid Hilde (Ap) til N247. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Vil ta initiativ for å revurdere fordeling av momsrefusjon

  Jon Aamodt
  11. jan 2018
  09:11
- Jeg vil ta et initiativ til at disse sakene blir revurdert i forbindelse med organiseringen av næringssaker i arbeidet med etableringen av Nye Kristiansand, sier ordfører i Søgne Astrid Hilde (Ap) i en kommentar til N247s artikkel om fordeling av refundert merverdiavgift ved bygging av ny infrastruktur i boligområder. 


Hun viser til gjeldende lover og forskrifter som regulerer for hvem og i hvilke tilfeller innbetalt merverdiavgift kan kreves refundert fra staten og nevner spesielt de særregler som gjelder for momskompensasjon til kommuner.

- Dette er kompliserte nasjonale regler og føringer og det kreves kompetanse for å inngå og forvalte slike avtaler. Det er derfor behov for en del saksbehandling i disse sakene. Hvor stor denne er i det enkelte tilfelle er ikke lett å si og vil nok variere noe tilføyer hun.

Ordføreren referer videre til initiativet i knutepunktkommunene for å utarbeide et felles avtaleverk og sier det er disse reglene som ligger til grunn for kommunestyrets vedtak om tilbakeføring av 75 prosent av innbetalt merverdiavgift til utbygger.

- Kan virke uheldig
- Det kan se ut som momskompensasjon i slike avtaler kan slå urimelig ut for noen prosjekter, sier hun, men legger til at Søgne kommune så langt har lite erfaring med avtaler av denne typen. 

- Siden dette er avtalemaler som har utgangspunkt i knutepunktsamarbeidet, og siden dette er et komplekst saksområde, tenker jeg at det ikke er naturlig å gjøre noe med dette regelverket nå uten at vi får dette grundig utredet. Dette er likevel helt klart noe som bør revurderes i forbindelse med kartleggingsarbeidet man er i gang med i forbindelse med kommunereformen. Dette er en type arbeidsoppgaver som det trolig vil være en stor fordel å samordne, samlokalisere og effektivisere i den nye kommunen, sier ordføreren.

Hun mener Søgne kommune ikke har kapasitet til å starte en grundig revisjon av reglene før ting er mer landet i sammenslåingsprosessen, men vil ta initiativ til å revurdere gjeldende rutiner i arbeidet med å etablere Nye Kristiansand. 

- Bør vurdere endringer snarest
Kommunestyrerepresentant og medlem av plan- og miljøutvalget i Søgne kommune Bent Daland (FrP) (bildet) sier til N247 at han synes det er kjempefint at Søgne kommune har utbyggere som bidrar til å utvikle kommunen.

- Når det gjelder vedtaket kommunestyret gjorde i februar 2015 (angående avtaler om fordeling av tilbakeført moms, red. anm.), mener jeg at intensjonen til kommunestyret var å benytte den muligheten regelverket åpner for med hensyn til å få redusert kostnadsnivå i utbyggingsområdene. Søgne kommune har ikke hatt særlige erfaringer med hvordan vedtaket slår ut i virkeligheten. Dersom vedtaket slår uheldig ut for vår kommunes tomtekostnader, bør formannskapet snarest se på om noe bør justeres, uavhengig av hva fellesnemnda for Nye Kristiansand måtte gjøre, sier Daland. 

Han legger til at intensjonen med vedtaket samtidig må forståes slik at det ikke er kommunen som skal betale for infrastruktur i nye boligområder, men at det må legges til rette for lavest mulig tomtekostnader.

Ønsker nasjonale føringer
- Når det gjelder den enorme variasjonen i praktiseringen av regelverket i norske kommuner, har jeg i dag vært i kontakt med vår representant på Stortinget Gisle Meininger Saudland. Han er klar til å møte utbyggerne i Søgne for å få mer innsikt i den aktuelle problemstillingen, sier Daland. (Bildet: Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (FrP) under et besøk i Songdalen sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i 2017.)


- Dersom vedtaket slår uheldig ut for vår kommunes tomtekostnader, bør formannskapet snarest se på om noe bør justeres, uavhengig av hva fellesnemnda for Nye Kristiansand måtte gjøre, sier kommunestyrerepresentant Bernt Ludvig Daland. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no