I kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla beholder kommunen 25 prosent av merverdiavgift som blir refundert fra staten. I den omtalte saken fra Nodeland Syd (bildet) gir dette en timepris for den kommunale tjenesten på godt over 10.000 kroner. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)

Rådyr kommunal service

  Jon Aamodt
  09. jan 2018
  20:07
Med en timepris på 15.625 kroner, påtar kommunen seg oppgaven med å tilbakeføre moms til en utbygger av infrastruktur i et nytt boligområde. 

- Det er urimelig dyrt, sier daglig leder i Repstad Eiendom AS Ole Johan Bueklev. 

- Utbygger finansierer og betaler momsen og  bygger boligområdet 100 prosent komplett, ja til og med stiller garanti overfor kommunen. Staten har bestemt at eneste vei for å få igjen momsen er å gå gjennom kommunen. Vi mener kommunene opptrer uansvarlig som monopolist når de krever 25 prosent av momsbeløpet for å være mellommann. Vi er helt innforstått med at kommunen må ha dekket sine kostnader på en romslig måte, sier Bueklev.

Komplisert regelverk
Et innfløkt regelverk for refusjon av merverdiavgift innebærer at utbyggere av et lokalt boligområde ikke får refundert moms for utgifter de har til bygging av veier og annen infrastruktur i nye boligområder. Det samme regelverket inneholder bestemmelser som medfører at kommunen kan få denne momsen utbetalt når de overtar området etter at dette er ferdig utbygd. 

Kommuner og utbyggere har anledning til å inngå avtaler hvor utbygger som faktisk har betalt inn avgiften, kan få deler av denne refundert igjen fra kommunen. Avtaleverket åpner for ulike modeller for hvordan dette kan gjøres. Kommunens involvering med hensyn til ansvar og hvilken arbeidsmengde dette medfører er avhengig av hvilken modell som benyttes når avtalen med utbygger inngås. Avtalene vil i alle tilfeller bety noe administrativt arbeid for kommunen og dette ønsker man naturlig nok en kompensasjon for. Det er ingen lovmessig regulering av hvordan den tilbakeførte avgiften skal fordeles mellom kommune og utbygger og dette er derfor en sak partene kan bli enige om i hvert enkelt tilfelle.

Svært ulik praksis
Praksisen i Kommune-Norge er ganske ulik på dette området. Enkelte kommuner beholder kun noen få prosent av midlene til å dekke egne administrative kostnader. I den andre enden av skalaen finner vi kommuner som beholder opp til 75 prosent av refundert avgift og kun refunderer 25 prosent til utbygger. Det florerer med ulike avtaler landet rundt. Vi finner avtaler med fordeling 10 prosent til kommune og 90 til utbygger, 25/75, 40/60, 50/50 og 75/25 uten at det ligger andre årsaker i begrunnelsen enn at kommunen skal ha dekket sine reelle kostnader. 

Kristiansand kommune har gjort vurderinger på hvilken belastning avtaleinngåelse og oppfølging er på det kommunale byråkrati. På bakgrunn av dette er det estimert et forbruk på 80 timer saksbehandling for hver avtale kommunen inngår. Videre er det satt en minstepris på kr 100.000 for kommunens arbeid. Dette gir en timepris på kr 1.250,- som ikke er unormalt i denne sammenheng. Videre er det vedtatt at kommunen beholder 25 prosent av det beløpet som blir refundert fra staten. 

Flere kommuner rundt Kristiansand, herunder Søgne, Songdalen og Vennesla har lagt seg på samme nivå som Kristiansand. Det er kommunestyrene som har vedtatt satsene som regulerer fordeling av refundert beløp mellom utbygger og kommune.

Arbeidet kommunen påtar seg ved slike avtaler består av selve avtaleinngåelsen og deretter de neste 10 årene må kommunen en gang i året innrapportere beløp for avgiftsberegning. Arbeidsmengden er således ikke proporsjonal med størrelsen på den avgiften som refunderes. I praksis betyr dette at dersom en utbygger har betalt fem millioner kroner i merverdiavgift som kommunen i sin tur får refundert, vil kommunen sitte igjen med 1.250.000 kroner for 80 timers arbeid. Dette gir en timepris på kr 15.625.

Nodeland syd
Selskapet Repstad Eiendom som har stått bak utbygging av boligområdet Nodeland syd er for tiden i dialog med Songdalen kommune om refusjon av merverdiavgift for denne utbyggingen. I sitt svar til utbygger legger kommunen til grunn er fordeling hvor kommunen beholder 25 prosent av avgiftsrefusjonen. I dette tilfellet utgjør 25 prosent cirka 1,1 million kroner. 

- Vi ønsker å opptre som en næringsvennlig kommune og skal i utgangspunktet ikke ha mer betalt enn dette koster oss i arbeidstid. Vi har lagt oss på samme linje som Kristiansand som har gjort et forarbeid for å komme fram til denne fordelingen, sier rådmann Kjell A. Kristiansen (bildet) til N247. 

Det er kommunestyret som har vedtatt at refundert merverdiavgift skal fordeles med 25 prosent til kommunen mens 75 prosent tilbakeføres til utbygger som har betalt inn avgiften. Kristiansen sier derfor at dette ikke er noe administrasjonen kan endre. Han legger også til at for Songdalens vedkommende er arbeidet mer krevende enn de 80 timene som er estimert av Kristiansand. 

- For mindre kommuner som ikke har mange slike avtaler er det krevende å holde oppe den kompetansen som er nødvendig for å sikre at vi følger et meget detaljert regelverk til punkt og prikke, sier rådmannen. 

- Urimelig kommunal gevinst
- Det burde være en selvfølge at kommunen får dekket sine utgifter, men samtidig er det helt urimelig at kommunen skal tjene penger på at private bygger ut infrastruktur for det offentlige. Jobben er den samme og betalingen burde vært den samme uansett størrelse på avtalen. sier Andre Kjetså (bildet til venstre, foto: Nicolai Prebensen) i Mjåvann Industriområde til N247.

Han understreker at han som utbygger opplever et godt klima og har god dialog med Songdalen kommune. 

- Vi opplever likevel at ingen kan eller vil gjøre noe med situasjonen. Det henvises til at «slik er det i andre kommuner», sier utbyggeren som mener dette ikke er noen tilfredsstillnende forklaring på situasjonen. 

Nasjonale føringer
En svært varierende praksis mellom kommunene, en kompetansekrevende oppgave for små kommuner og den urimelige subsidieringen fra utbyggere til kommunene gjør at flere av de N247 har vært i kontakt med i denne saken mener hele sakskomplekset burde vært løftet opp på nasjonalt nivå.

I dagens system betaler utbygger merverdiavgift til staten som i sin tur refunderer denne til kommunene. Det er så opp til hver enkelt kommune å avgjøre hvor stor del av den refunderte avgiften som tilbakeføres til utbyggeren som i utgangspunktet har betalt inn avgiften. Endringer i regelverket for merverdiavgiftsberegning eller et nasjonalt regelverkt for fordeling av kompensasjonen vil trolig frigjøre kommunale ressurser og vil også kunne spare utbyggere av offentlig infrastruktur for store beløp. Inntil dette eventuelt skjer, er utbyggere prisgitt svært ulike vedtak gjort av lokalpolitikerne. Vedtak for fordyrer utbygging av nye boligområder og som til syvende og sist påfører tomtekjøpere en unødig kostnad. 
Sist oppdatert 09.01.2018 klokken 20:58 av Nicolai Prebensen

- Urimelig dyrt, er karakteristikken daglig leder i Repstad Eiendom gir av den kommunale saksbehandlingen. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no