Detaljregulering av gang- og sykkelvei langs Salemsveien i Søgne pågår nå. Trolig kommer planen på høring i løpet av mars. (Foto: Nicolai Prebensen)

Planlegger ny gang- og sykkelvei

  Jon Aamodt
  06. des. 2017
  17:50
Kommunestyret i Søgne vedtok i september 2015 Kommunedelplan for sykkel. Sykkelplanen er en arealbruksplan som skal sikre arealer til et fremtidig sykkelnett i kommunen. En trasè som beskrives i denne planen er gang- og sykkelvei langs Salemsveien. I gjeldende reguleringsplaner er denne sykkelveien et krav før tiltak i den nordlige delen av Salemsveien kan realiseres. 

Arealenheten i kommunen gjennomførte i november oppstartsmøte for den planlagte veien. Dette markerer starten på reguleringsarbeidet og påfølgende bygging av det som beskrives som en snarvei. Etter befaring på strekningen ble det besluttet å utvide planområdet mot syd slik at ny gang- og sykkelvei kan knyttes sammen med gangvei tilknyttet Vestrusveien.

Plassering ikke avgjort
Når prosjektering av veien tar til, vil det bli besluttet hvor gang- og sykkelveien skal plasseres i forhold til eksisterende vei. I referatet fra oppstartsmøtet kommer det fram at den mest sannsynlige plassering er på vestsiden av Salemsveien og på nordsiden av veien opp til Fåmyråsen. Det fremkommer videre at flere grunneiere vil bli berørt og at det av den grunn vil være fornuftig å involvere grunneierne tidlig i prosessen. 

På høring til våren
Kommunens saksbehandler Anne Marit Tønnesland sier onsdag til N247 at eksterne konsulenter nå fortsetter videre arbeid med detaljregulering. 

- Målet nå er å kunne sende planen på høring i løpet av mars, sier Tønnesland.

Hun sier videre at det foreløpig er for tidlig å si når byggingen kan starte ettersom dette vil være avhengig både av fremdrift i planarbeidet og i tillegg er avhengig av hvilke økonomiske prioriteringer kommunen legger til grunn.
Sist oppdatert 06.12.2017 klokken 22:47 av Nicolai Prebensen

Plassering av gang- og sykkelveien er ikke avklart, men etter befaring kan det se ut til at vestsiden av Salemsveien er mest aktuell. (Foto: Nicolai Prebensen)

Kartutsnitt fra Kommunedelplan for sykkel. (Foto: Søgne kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no