Roy Fardal (H), Bjarne Bentsen Lieng Sp), Christian Eikeland (FrP), Sigrun Sæther (KrF), Tom Løchen (H) og Arild Berge (V) presenterte flertallets endringer til budsjett for Søgne kommune mandag kveld. (Foto: Jon Aamodt)

- Mest offensive budsjett så lenge jeg har vært med

  Jon Aamodt
  04. des. 2017
  20:17
Flertallskoalisjonen bestående av Høyre, FrP, KrF, Senterpartiet og Venstre la mandag kveld frem sitt forslag til endringer i kommunens budsjett. Totalt økes kostnadene med nesten 7 millioner kroner. Dette skal dekkes inn ved noe reduserte rammer til den politiske driften og sosialhjelp til flyktninger, men mesteparten av inndekningen skjer ved å redusere avdrag og avskrivninger. 

- Det er ganske mange viktige ting vi endrer, innledet Høyres gruppeleder Tom Løchen og trakk først frem økning i bunnfradraget for eiendomsskatten. Dette fradraget vil fra 2018 bli på 900.000 kroner.

Løchen tilføyde at det har vært enkelt å forhandle og at partiene stort sett har vært enige.

Skole og barnehage
KrFs representant ved presentasjonen Sigrun Sæther var godt fornøyd med eget partis påvirkning på resultatet.

- Vi har sagt vi vil prioritere tidlig innsats, Nå får vi styrket skolene og ikke minst barnehagene som har følt seg litt glemt i skyggen av satsingen på skole. Det er der det begynner og vi vil nå sette fokus på ernæring og matlaging i barnehager, kommenterte Sæther. 

Konkret for skole og barnehage styrkes budsjettet med en million til skole og 600.000 til barnehager. 

- Det er viktig å understreke at Søgne har god økonomi. Driften økes noe, men vi benytter det handlingsrommet vi har og ser ingen fare med det vi nå gjør, sa Venstres gruppeleder Arild Berge.

I tillegg til skole og barnehagesatsingen trakk han fram bevilgningen til marin søppel. Her har koalisjonen satt av 100.000 kroner til støtteordning og kampanje både i 2018 og 2019. 

Forberedt på kritikk
Berge er ikke uforberedt på å bli kritisert for økningene, men mener summen av forslagene ikke er uforsvarlig. 

- Dette er nok det mest offensive budsjettet så lenge jeg har vært med i politikken, sa Berge. 

Christian Eikeland (FrP) kommenterte også økningen på driftsiden, men var ikke betenkt og mente budsjettet som legges fram er langt innenfor det som er forsvarlig. 

- Det er viktig å ta strategiske grep. Ved å styrke tilbudet innen kultur er vi med å sette Søgne på kartet. Frivillighet og kultur er viktige saker for oss, og er grunnen til at vi gir kulturenheten 400.000 ekstra hvorav barne- og ungdomsteateret får 100,000 kroner til sitt arbeid, sa Eikeland.

Helse- og sosialtjenester
I rådmannens budsjettforslag ligger det inne en økning i hjemmetjenesten med to nye stillinger i 2018 og videre opptrapping i økonomiplanperioden. Flertallet vil styrke dette med en ekstra stilling hvert år. Videre bevilges 200.000 kroner til aktivitetstilbud for beboere på institusjon. 

Som signalisert i formannskapet vil flertallet bevilge nødvendige midler for å øke elevombudets stilling fra 50 til 60 prosent. Hjertegruppa skal få 15.000 kroner som tidligere og barnevern skal styrkes med 500.000 kroner. 

Videre vil koalisjonen bevilge 225.000 kroner til et prosjekt i regi av NAV. Formålet er å hjelpe unge under 18 år til å få seg sommerjobb. 

- Det er ikke så lett for ungdom i dag å få seg sommerjobb. Vi tenker dette er en bra måte for ungdom å bli kjent med arbeidslivet, kommenterte KrFs representant.

Strategisk planlegging
Arealenheten får 500.000 kroner i 2018 for å arbeide videre med kommuneplanen, om nødvendig med innleid hjelp, For flertallet er det viktig med en god og bred prosess der Søgne settes i stand til å bli attraktiv for innbyggere, tilflyttere, eksisterende og nytt næringsliv også etter 2020, skriver flertallet i sin presentasjon. 

Det samme flertallet er samstemte om at det er mange viktige avgjørelser som venter fram mot 2020. Også Senterpartiets Bjarne Bentsen Lieng er med blant flertallet og presiserer at alle medvirkende er inkludert i prosessen

I forslaget ligger det inne en reduksjon i posten sosialhjelp til flyktninger. Samtidig styrkes norskopplæring blant flyktninger.

- Det er en forutsetning for god integrering å lære norsk, sier Christian Eikeland og henviser til at altfor mange av de som bosettes ikke har lært norsk språk godt nok i den perioden de skal kvalifisere seg til arbeidslivet. 

Investerer i vei og teknologi
På investeringssiden gjøres ikke mange endringer i rådmannens forslag til budsjett. På to områder legges inn tilsammen 3,1 millioner kroner. Dette fordeler seg med en million til velferdsteknologi og de resterende 2,1 million til grusing og asfaltering av kommunale veier. 

Flertallet ønsker ikke å belaste administrasjonen unødig med utredninger om ulike forhold i en tid som blir preget av flere prosjekter knyttet til Nye Kristiansand. Likevel er det ønskelig at administrasjonen orienterer seg om mulige arealer til et demenssenter. Det er også ønskelig at nye nødboliger prioriteres i 2018 for å slippe høye leiekostnader og frigjøre midler til andre tiltak.
- Det har vært enkelt å forhandle og partiene stort sett har vært enige, sa Høyres gruppeleder Tom Løchen da flertallet presenterte sitt forslag til budsjett for 2018. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no