Kommunestyresalen på Tangvall onsdag.

Formannskapet i Søgne live

  Nicolai Prebensen
  28. nov. 2017
  21:37
I Nett TV-vinduet over kan du følge onsdagens formannskapsmøte i Søgne kommune. Møtet starter klokken 09.00.

Sakskartet for møtet er:
 • PS 109/17 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 8. november 2017
 • PS 110/17 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 15.11.17
 • PS 111/17 Referatsaker formannskapet 29.11.17
 • RS 29/17 Status Nærpolitireformen i Agder politidistrikt
 • RS 30/17 Invitasjon til medlemskap - Nordsjøvegen
 • RS 31/17 Oversendelse av dom - Kristiansand tingrett - Linnegrøvan 12 AS - Søgne Industrier AS - Saksnr. 17 058894TVI-KISA/29
 • RS 32/17 Henvendelse om økonomisk støtte – Camp Møvik Ettersendt 24.11.17
 • PS 112/17 HMS-rapportering 3. kvartal 2017
 • PS 113/17 Saksfremlegg - politisk møteplan 2018
 • PS 114/17 Kommunale gebyrer og priser for 2018 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, leie, parkering, båthavn, havn mv
 • PS 115/17 Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018
 • PS 116/17 Rullering av idrettens handlingsprogram 2018-2021
 • PS 117/17 Rom- og funksjonsprogram for nye skoler på Tangvall
 • PS 118/17 Prioritering av arbeidsoppgaver i forbindelse med kommunesammenslåing
 • PS 119/17 Evaluering av ordningen med elevombud i Søgne Ettersendt 24.11.17
 • PS 120/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018-2021
 • PS 121/17 Kommuneplanens samfunnsdel - Søgne mot 2030 Ettersendt 24.11.17
 • PS 122/17 Eventuelt 29. november 2017

Formannskapet ledes av ordfører Astrid Hilde. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no