Her er medlemmene i kommunalt foreldreråd i inneværende skoleår. F.v.: Eirunn Mydland (Tinntjønn skole), Elena Sleire (Oasen skole), Inger Kathrine Dahl Frantzen (Lunde skole), Marianne Kvamme (Oasen skole), Lars Kjetil Sørhus (Nygård skole), Linn Grøtberg (Langenes skole), Ada Elise Nygård (Langenes skole), Birgit Rosseland (Lunde skole) og Kathrine Repstad Gustavsen (Tangvall skole). Samfundets skole meldte forfall til møtet. (Foto: Nicolai Prebensen)

Nytt kommunalt foreldreutvalg samlet

  Nicolai Prebensen
  10. nov. 2017
  19:53
Onsdag kveld møttes det nye kommunale foreldreutvalget (KomFug) i Søgne kommune på rådhuset på Tangvall. Ada Elise Qvale Nygård er leder for andre året.

Slik beskrives kommunalt foreldreutvalg på Langenes skoles hjemmesider:
- Søgne kommunale foreldreutvalg er et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolene i Søgne kommune. Alle skoler i Søgne, både kommunale og private, er representert i kommunalt foreldreutvalg.

- Kommunalt foreldreutvalg skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig, som skal ivareta barnas og foreldrenes interesser i skolesammenheng og sikre barna et best mulig skoletilbud. Kommunalt foreldreutvalg skal være et naturlig bindeledd mellom foreldrene, FAU, skolene, den kommunale tjenesteledelsen og politiske beslutningsorgan i kommunen. Kommunalt foreldreutvalg skal fortrinnsvis engasjere seg i saker av generell betydning for alle skolene i kommunen.
 
KomFug skal:
  • Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, elevene, skolen, den kommunale tjenesteledelsen og politiske beslutningsorgan i kommunen
  • Påvirke den kommunale skolepolitikken til barnas beste
  • Være et hørings- og rådgivende utvalg hva angår skolesaker
  • Drive informasjonsarbeid og ideskapning og bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid på og mellom de ulike grunnskolene i kommunen
  • Legge til rette for økt foreldreengasjement for derved å gi den enkelte elev et best mulig utbytte av sin skolegang

Ada Elise Qvale Nygård er leder av utvalget for andre året. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no