- Fokus har vært å holde stø kurs og ikke gjøre store endringer i tjenestene nå før sammenslåing, sier rådmann Kim Høyer Holum som onsdag legger frem forslag til økonomiplan og budsjett for Søgne kommune. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

Søgne - budsjett med stø kurs

  Jon Aamodt
  08. nov. 2017
  09:46
- Fokus har vært å holde stø kurs og ikke gjøre store endringer i tjenestene nå før sammenslåing, skriver rådmannen i Søgne om økonomiplan og budsjett som presenteres onsdag formiddag. 

Videre i sin innledning konstaterer rådmannen at Søgne de siste årene har hatt gode resultater, noe som også forventes når 2017 gjøres opp. Kommunen har et lavere gjeldsnivå enn gjennomsnittet og har gode fondsreserver. 

Store investeringer venter
Store investeringer venter de nærmeste årene. I alt er det foreslått investeringer på 898 millioner kroner. De største prosjektene er nytt skolesenter på Tangvall, barnehage i tilknytting til Kjellandsheia og investeringer for å møte økte pleie- og omsorgsbehov til en eldre befolkning. 

Driftsbudsjett for 2018 er satt opp med et forventet netto driftsresultat på 3,4 millioner kroner eller 0,5 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er lavere enn tidligere år og også lavere enn nasjonale anbefalinger som er 1,75 prosent. Økning i utgifter til renter og avdrag gjør at enhetene ikke kan regne med å bli fullt kompensert for beregnet utgiftsvekst, skriver rådmannen. Brutto driftsinntekter for 2018 er budsjettert til ca 745 millioner kroner. 

Søgne kommune har bygget opp et betydelig disposisjonsfond, og rådmannen anbefaler at det brukes 35 millioner kroner av dette fondet til å dekke deler av neste års investeringer. Dette vil redusere lånebehov og finanskostnader.

Rådmannen konkluderer med at det ikke er rom for større økninger i driftsbudsjettet ut over lønns- og prisjusteringer og heller ikke behov for vesentlig omfordeling mellom de kommunale enheter. Budsjettet for 2018 blir med dette en videreføring av den kursen kommunen har hatt i 2017 med noen justeringer. 

Tidlig innsats
Et par områder vies ekstra oppmerksomhet og rådmannen fremhever tidlig innsats som et viktig satsingsområde. 
  • Økt kapasitet i barnehagene, Kostnadsramme rundt 5 mill. kroner.
  • Psykososialt team på skolene fullfinansieres i dette budsjettet. I tillegg kommer andre tiltak som tverrfaglige team på skolene, beredskapsteam og elevombud.
  • Kraftfull satsing på uteområder både i barnehagene og barneskolene videreføres.
  • Det foreslås en kraftig økning av barnevernstjenestens budsjett (3,3 mill. kroner. Dette legger til rette for økt innsats for en viktig gruppe, selv om mye av økningen er for å tilpasse budsjettet til faktiske utgifter.
- Det arbeides godt for å styrke tidlig innsats. Det er viktig med et godt sikkerhetsnett rundt barn som har behov for det. Vel så viktig som økte bevilgninger er hvordan vi organiserer arbeidet og samhandler mellom ulike enheter og sektorer. Også på dette arbeidet er vi godt i gang, sier kommunalsjef oppvekst Jon Wergeland.

Politisk behandling
Økonomiplan og budsjett presenteres for lokalpolitikerne onsdag formiddag. Etter dette skal formannskap og andre kommunale utvalg gjøre sine merknader til administrasjonens forslag før kommunestyret kan vedta rammer for økonomien de neste årene og drifts- og investeringsbudsjett for 2018.


Sist oppdatert 08.11.2017 klokken 10:35 av Jon Aamodt

Flere tunge investeringer venter de nærmeste årene. Nytt skolesenter på Tangvall er blant de store oppgavene som skal realiseres i Søgne kommune. (Foto: Skisse: Rambøll/Søgne kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no