Rådmann Kjell A. Kristiansen og økonomisjef i Songdalen kommune Arild Andresen presenterer budsjett og økonomiplan for ordfører Johnny Greibesland og øvrige politikere onsdag formiddag. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)

Songdalen - nøkternt budsjett

  Jon Aamodt
  08. nov. 2017
  10:04
Songdalen er en velfungerende kommune med stolte, dyktige og ansvarsfulle ansatte og tillitsvalgte slår rådmann Kjell A. Kristiansen fast i sin innledning til økonomiplan for perioden 2018-2021. Det er de to siste årene som selvstendig kommune og overgangen til å være en del av Nye Kristiansand som omfattes av planen som legges fram onsdag formiddag. 

Rådmannen beskriver selv budsjettet som nøkternt, men foreslår ingen generell reduksjon av de økonomiske rammene. Innenfor skole og forebyggende tjenester blir det foreslått noe økning. Også rammen for kommunale hjemmetjenester økes for å ta høyde for flere brukere. I tråd med politiske føringer vil også rammen for lærlinger blir noe justert.

Det er budsjettert med over 395 millioner kroner i inntekter for 2018. Netto driftutgifter er beregnet til ca 380 millioner og når finanspostene blir tatt med gir dette et netto driftsresultat på 1,4 prosent som i kroner er litt over 5,5 millioner. 

Store investeringer
Rammen for investeringer i perioden, beskrives i innstillingen som ekspansiv. Dette skyldes i første rekke bygging av en ny barneskole på Rosseland inkludert en ny flerbrukshall. Også til fremtidige helsetilbud for eldre og pleietrengende planlegges betydelige investeringer. Som en direkte følge av den store flommen i oktober, foreslås å sette av penger til ny bro mellom Birkelid og Volleberg.

Samlet er det satt av 206 millioner kroner i 2019-2020 til skole og flerbrukshall på Rosseland. Dette er er foreløpig estimat og ikke en et endelig budsjett. Rådmannen vil legge frem en egen sak for politisk beslutning knyttet til endelig finansiering og bygging av ny skole på Rosseland når dette er klart.

Etter at det er gjennomført en kartlegging blant grupper av innbyggere i kommunen, vil det komme en rapport om behov for nye omsorgsboliger. Det er for denne perioden lagt inn en ramme på 20 millioner til dette formålet. 

Den gamle gangbroa til Birkelid er kondemnert etter flommen i 2017 og rådmannen har oppfattet de politiske signalene som sterke i forhold til å bygge en ny bro. Det er foreløpig uavklart hvordan dette skal gjennomføres teknisk, men i økonomiplanen er det tatt høyde for ønsket om ny forbindelse over elva og lagt inn rundt 12,5 millioner kroner til dette prosjektet. 

Totale investeringskostnader for perioden 2018-2021 er like i underkant av 400 millioner kroner.

Kommunesammenslåing
Det kan se ut til at prosessen med å slå sammen Songdalen med Søgne og Kristiansand er underfinansiert av staten. I budsjettet er det ikke satt av egne midler til dette formålet, men rådmannen signaliserer at det kan bli aktuelt å tilføre midler til denne prosessen. Politikerne bes derfor være varsom med å tilføre nye oppgaver når kommunen skal driftes forsvarlig samtidig som en ny storkommune skal bygges. 

Politisk behandling
Nå starter den politiske prosessen rundt budsjett og økonomiplan og selv om det ikke er rom for de store endringer i rådmannens budsjett er det politikerne som skal sette sitt preg på det som til slutt blir kommunestyrets vedtak. Formannskapet møtes siste uka i november og da bør eventuelle justeringer avklares for at kommunestyret kan vedta et budsjett før de folkevalgte tar sin juleferie. 


Ny skole og flerbrukshall på Rosseland blir den største investeringen i Songdalen før kommunen blir en del av Nye Kristiansand kommune. (Foto: Planfolket AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no