Mot stemmen til FrP, vedtok formannskapet i Søgne onsdag å stille økonomisk garanti på inntil to millioner kroner for å sikre Søgnes kulturhistorie i bokform. (Foto: Jon Aamodt)

Gir økonomisk garanti for kulturhistorie

  Jon Aamodt
  18. okt. 2017
  16:05
Arbeiderpartiets representanter i formannskapet trengte et kort gruppemøte, men endte med å støtte Høyres forslag som også var innstillingen fra tjenesteutvalget og går ut på at det gis en kommunal garanti på inntil to millioner kroner for å sikre at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform.

Representanten Paul M. Lunde (Ap) var i utgangspunktet positiv til bokprosjektet. men ønsket å se pengebruken i sammenheng med kommunens budsjettarbeid. Partikollega Aslaug Bakke mente derimot det var viktig med en kommunal garanti i ryggen når prosjektet skal selges inn til næringsliv og potensielle støttespillere og fikk etter hvert støtte for dette fra sin egen gruppe.


- Hemmelig bydel
- Søgne Høyre går for tjenesteutvalgets innstilling. Det er spesielt viktig nå når Søgne blir en hemmelig bydel i Kristiansand, sa Helge Reisvoll og minnet om at Søgne kommune har fond med midler som kan benyttes. 

- Jeg pleier å være nøktern når det gjelder bevilgninger sånn direkte, men i denne saken støtter jeg flertallet i tjenesteutvalget, sa Arild Berge (V). 

Per Kjær (SV) og Torfinn Kleivset (KrF) gav også klar støtte til forslaget og mente kommunens involvering kunne være avgjørende for støtte fra næringslivet.

Det har vært et ønske at Søgne kommune skal stå som utgiver av den kommende boka, og ordfører Astrid Hilde minnet om at når dette blir en kommunal affære er det samtidig viktig at regler om offentlige anskaffelser blir fulgt.

Med åtte mot en (FrP) stemme, vedtok formannskapet innstillingen som sier:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av en eller flere historikere. Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere. Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd og inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000. Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.


- Det er spesielt viktig nå når Søgne blir en hemmelig bydel i Krstiansand, sa Helge Reisvoll (H) da formannskapet debatterte økonomisk garanti til Søgne kulturhistorie. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no