Spørsmål om hvordan Søgne kommune planlegger å unngå uønskede hendelser som følger av ekstremvær og flom i framtida.
Yngvar Monstad i MDG under valgkampen tidligere i høst. Nå søker han svar på hvordan kommunen kan forberede og forebygge lignende hendelser. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Søker forebyggende «flomsvar»

  Nicolai Prebensen
  16. okt. 2017
  23:27
Yngvar Monstad i Miljøpartiet De Grønne søker svar om flomberedskap i fremtiden i form av en interpellasjon til ordfører Astrid Hilde

Interpellasjon om klimatilpasning
Sør-Norge opplevde storflom i oktober 2017 etter et kraftig regnvær. Mange hus stod under vann, veier ble skylt bort og skred isolerte bygder i flommen, som viste høyeste vannføring på 100 år enkelte steder i Agder. I Søgne ble bolighus oversvømt, biler fanget i vannmassene, og veier og infrastruktur ble skadet. Storflommen på Sørlandet er en av de verste flommene i nyere tid målt i skadeomfang. Erstatningene er av forsikringsselskapene foreløpig beregnet til 500 millioner kroner, i tillegg kommer skader på en rekke biler og båter.

Flommen var bokstavelig talt en varslet katastrofe, både fordi meteorologene forutså og varslet det som skulle skje, men også fordi forskere har advart om at unormalt vær blir den nye normalen når klimaendringene begynner å gjøre seg gjeldende med tyngde. I rapporten "Klima i Norge 2100" (1), utarbeidet i 2015 på oppdrag fra Miljødirektoratet, slås det fast at klimaet i Norge er i endring. Allerede har middeltemperaturen steget med 1o C siden år 1900, med hovedtyngden de siste 40 år. Årsnedbøren har økt med 18% over hele Norge i samme periode. For kraftig nedbør i løpet av kort tid har det de senere år vært en økning både i intensitet og hyppighet. Styrtregn som forårsaker oversvømmelser og jordskred vil forekomme stadig oftere.

Stortingsmelding 33-2013, Klimatilpasning i Norge, slår fast at kommunene vil stå overfor store utfordringer. Utredningen NOU 2010:10 konkluderer med at Norge har gode forutsetninger for å tilpasse seg klimaendringene med økte nedbørsmengder. Dette forutsetter iverksettelse av relevante tiltak for å ta vare på naturen og tilpasse samfunnet generelt i henhold til endringene. Det er enighet om at det finnes et stort behov for byfortetting, hvilket medfører mange tette flater og mindre naturlig areal for absorbsjon og drenering av overvann. Her må man finne frem til gode løsninger som svar på utfordringene.

Oslo og Bærum kommune inngikk våren 2013 i samarbeid en avtale om å utvikle metode og verktøy for beregning av ”Blågrønn faktor” (BGF). Ved gjennomtenkte, vellykkede løsninger for håndtering av overvann i terreng, reduseres belastningen på teknisk infrastruktur. I tillegg styrkes mulighetene for vegetasjon og beplantning i bygningsmiljøet, og skaper grunnlag for økt biologisk mangfold. Det har vært intensjonen at dette arbeidet skal ha nytteverdi for alle landets byer og tettsteder. Kommunene vil kunne arbeide videre med resultatet, for å innlemme det i sin saksbehandling.

Med dette som bakteppe har jeg følgende spørsmål til ordfører:
  1. På hvilke måter vil Søgne kommune følge opp forurensningskilder i flomsonen som kjøretøy, drivstoff, kjemikalier, nedgravde oljetanker, forurenset masse, eventuelle deponier og lignende?
  2. På hvilke måter tar Søgne kommune konsekvensen av klimaendringer inn i arbeidet med ny kommuneplan og gjør klimatilpasninger i tråd med statlige anbefalinger og forpliktelser? 
  3. Vil ordføreren og kommunestyret be rådmannen undersøke og utrede mulighetene for forebyggende tiltak i og rundt flomutsatte vassdrag i Søgne, og søke tilskudd til eventuelle tiltak i Miljødirektoratets tilskuddsordning for klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner? 
  4. Vil ordføreren og kommunestyret be rådmannen om å gjøre en vurdering av hvorvidt "BGF - blågrønn faktor" kan være et hensiktsmessig verktøy for å legge til rette for bedre klimatilpasning i byggeprosjekter?
Yngvar Monstad, Miljøpartiet De Grønne
Sist oppdatert 16.10.2017 klokken 23:28 av Nicolai Prebensen

Yngvar Monstad i MDG søker forebyggende "flomsvar" i en interpellasjon til ordfører Astrid Hilde i Søgne kommune. Bildet er fra storflommen for 14 dager siden. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no