Høllen Båtruter AS har behov for ytterligere kommunal støtte på kroner 332.000 for å opprettholde rutetilbudet i helger og skolefridager ut 2017. Rådmannen anbefaler å ikke gi ytterligere støtte. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

Anbefaler ikke ytterligere støtte til «Høllebåten»

  Jon Aamodt
  12. okt. 2017
  10:43
Rådmannen i Søgne anbefaler at det ikke gis støtte til drift av båtruten Høllen- Borøya-Ny-Hellesund utover de 268.000 kroner som allerede er bevilget for 2017. Formannskapet i Søgne skal behandle saken onsdag 18. oktober.

I formannskapsmøtet i september fremmer Arbeiderpartiet et forslag om å gi 100.000 kroner i tilskudd for å opprettholde rutetilbudet i helger og skoleferier ut 2017. Formannskapet vedtok den gang å ikke utbetale støtte før ytterligere dokumentasjon foreligger. 


I saksfremlegget skriver rådmannen at dialog mellom AKT og Høllen Båtruter AS har avdekket behov for ytterligere tilskudd for å opprettholde tilbudet til rutetransport utover skoleskyss for høsten 2017 og videre fram til og med første halvår 2018.

Trenger ytterligere 332.000
Av de 268.000 som er bevilget i 2017 er 47.750 utbetalt for kjøring med båten «Odd» i juli. For at driften av Høllen Båtruter AS skal gå rundt økonomisk har AKT beregnet at det er nødvendig med ytterligere kommunal støtte på kroner 332.000 for 2017 og kroner 300.000 for første halvår 2018. Da skal kjøring i helger og skolefridager opprettholdes fram til sommeren 2018.

I sine merknader skiver rådmannen at rutetilbudet er viktig for Søgne som kystkommune og at det benyttes både av fastboende og hyttegjester. I tillegg gir ruten tilgang til friområder for de som ikke har båt selv. Han skriver videre at tilskuddet det søkes om for resten av 2017 og 2018 er høyt med tanke på at årlig tilskudd hittil har vært på kroner 268.000. Perioden det nå søkes tilskudd for anses ikke for å være høysesong hverken for hytteeiere eller turister.

Rådmannen konkluderer med at kommunen per dags dato har økonomiske utfordringer som må løses og at en tilleggsbevilgning vil måtte gå på bekostning av andre tjenesteområder. Han anbefaler derfor ikke at det bevilges midler ut over de 268.000 kroner som allerede er bevilget til formålet.

Rutebåten "Odd" som betjente strekningen i Søgne-skjærgården i juli 2017. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no